Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podmínky zúčtování

 1. Po skončení roku příjemce dotace vyhotoví finanční vypořádání dotace v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15. 2. 2010.          V tomto termínu bude proveden odvod nepoužité dotace na depozitní účet poskytovatele vedený u ČNB č. 6015-17228001/0710. V případě, že nepoužitá dotace bude odvedena do 30. 12. 2009, bude odvod proveden na účet poskytovatele, z kterého byla dotace poskytnuta (tj. účet  č. 005821-0017228001/0710 nebo účet č. 002823-0017228001/0710 v závislosti na typu nestátní neziskové organizace). Jako variabilní symbol platby se v obou případech uvede číslo Rozhodnutí.    O odvodu nepoužité dotace příjemce neprodleně písemně informuje poskytovatele. Písemná informace musí obsahovat přesnou částku a datum odvodu, identifikační údaje projektu a číslo účtu, z něhož byl odvod proveden.
 2.  V rámci finančního vypořádání dotace podle odstavce 20 příjemce uvede:
  -    celkový schválený rozpočet projektu na rok 2009
  -    rozpočet dotace na rok 2009
  -    celkové skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů) v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 2009
  -    skutečnou výši dotace, která byla použita na realizaci projektu v roce 2009 v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 2009
  -    částku nepoužité dotace, kterou příjemce odvede v rámci finančního vypořádání.
 3. Do 15. 2. 2010 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace a zastupitelskému úřadu ČR v přijímající zemi Roční zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena na formulářích poskytnutých poskytovatelem dotace.  
 4. V případě, že se projekt neuskuteční, je předčasně ukončen během realizace nebo v případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. (u projektu realizovaného v zahraničí doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu ČR v zemi příjemce), jež znemožní realizaci projektu, ukončí příjemce dotace neprodleně práce a nejpozději do 30 dnů doručí poskytovateli dotace písemnou závěrečnou zprávu o průběhu realizace projektu. Její nedílnou součástí bude vyúčtování finančních prostředků, přičemž podíl poskytnuté dotace na realizovanou část projektu zůstává nezměněn, ale snižuje se alikvotně částka poskytnuté dotace. Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele, a to nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy k ukončení projektu došlo. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo Rozhodnutí. Příjemce dotace neprodleně písemně informuje poskytovatele o výši navrácených finančních  prostředků. Písemná informace musí obsahovat přesnou částku a datum odvodu, identifikační údaje projektu a číslo účtu, z něhož byl odvod proveden.
 5. Porušení lhůt stanovených tímto rozhodnutím, je-li způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli příjemce dotace, není považováno za porušení podmínek dotace za předpokladu, že příjemce dotace splní uloženou povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí těchto okolností. O vzniku okolností znemožňujících dodržení lhůt a o jejich odpadnutí je příjemce dotace povinen poskytovatele informovat bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
 6. Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem a vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu.
 7. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu finanční vypořádání poskytnuté dotace podle předchozích odstavců rozhodnutí a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že požádá o dotaci na následující rozpočtový rok, nebude mu dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.