Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podmínky pro použití

 1. Dotace je poskytnuta příjemci pouze za splnění podmínek stanovených v Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen Zásady), schválených usnesením vlády ČR č. 1333  ze dne 3. listopadu 2008.   
 2. Dotaci lze poskytnout a použít pouze v souladu s usnesením vlády ČR č. 690 ze dne 9. června 2008   o zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009.
 3. Prostředky dotace budou příjemcem použity výhradně k účelům uvedeným v tomto Rozhodnutí, a to dle přiloženého Plánu výstupů a aktivit projektu v roce 2009 (příloha č. 1) a strukturovaného rozpočtu projektu pro rok 2009 (příloha č. 2). Příjemce odpovídá za jejich hospodárné a efektivní vynakládání (nezbytnost pro realizaci projektu, přiměřenost a obvyklou výši výdajů). Nedosažení jednotlivého výstupu projektu uvedeného v příloze č. 1 příjemcem dotace představuje porušení rozpočtové kázně pouze v rozsahu, v jakém nebyl tento jednotlivý výstup dosažen a nemá žádný vliv na dotaci jako celek.
 4. Dotace nesmí být přenechána jiným právnickým či fyzickým osobám s výjimkou těch, které na základě dodavatelsko-odběratelského vztahu poskytují zboží či služby, spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace. Toto ustanovení se nevztahuje na poskytnutí darů v souladu s bodem 2 písm. h) kapitoly Neuznatelné výdaje Přílohy č. 3 tohoto rozhodnutí ve smyslu výjimky z pravidla neuznatelných výdajů. Dílčí výstupy projektu mohou být v průběhu roku 2009 předány zástupcům cílové skupiny, na niž je projekt zaměřen (v případě projektů realizovaných v zahraničí např. místní partnerské instituci nebo orgánu státní správy země příjemce). O předání výstupů projektu vypracuje příjemce dotace na formuláři stanoveném poskytovatelem dotace protokol o předání výstupů projektu. Tento protokol bude spolu s jeho českým překladem předán odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR a zastupitelskému úřadu ČR v přijímající zemi (netýká se projektů realizovaných v ČR), a to jako součást roční zprávy o realizaci projektu.
 5. Poskytnutou dotaci může příjemce použít na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 s tím, že mzdy a s nimi související výdaje zúčtované do nákladů v měsíci prosinec budou vyplaceny v lednu následujícího roku. 
 6. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat použití prostředků dotace ze státního rozpočtu. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly použití prostředků dotace v účetní evidenci, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění. Příjemce dotace je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele nebo jím písemně zmocněným osobám kontrolu dodržení rozpočtu projektu a hospodaření s prostředky dotace. V této souvislosti zpřístupní veškeré potřebné doklady a místa plnění.
 7. Poskytnutá dotace bude uvolňována podle výše uvedeného platebního kalendáře v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli průběžnou zprávu za 1. etapu realizace projektu (tj. od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009) do 31. 7. 2009. Pokud je uvolňování dotace rozloženo do více splátek, budou finanční prostředky na 2. etapu realizace projektu (tj. od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009) uvolněny až po předložení zprávy za 1. etapu a jejím schválení poskytovatelem dotace. Tato zpráva  bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu za 1. etapu a skutečně čerpané výdaje dle položek strukturovaného rozpočtu. Zpráva bude předložena v tištěné i  elektronické podobě v českém jazyce odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Zároveň s průběžnou zprávou předloží příjemce dotace poskytovateli dotace plán aktivit na 2. etapu včetně rozpočtu předpokládaných výdajů. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na poskytovatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Poskytovatel se k průběžné zprávě vyjádří maximálně do 30 dní od jejího předložení. Finanční prostředky na 2. etapu budou uvolněny do 15 dní od schválení průběžné zprávy za 1. etapu poskytovatelem dotace.
 8. V případě vázání rozpočtových prostředků, o kterém rozhodla vláda (§ 15 zákona č. 218/2000 Sb.,      o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů), si poskytovatel vyhrazuje právo snížit částku dotace.
 9. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných výdajů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace fakticky realizován. Veškeré finanční prostředky získané přidruženými výdělečnými aktivitami realizovaného projektu (např. dílna, zemědělský pozemek, družstvo apod.), financovanými dotací MZV ČR, musí příjemce do 31. 12. 2009 použít výlučně na realizaci projektu tak, aby sloužily poslání projektu. Veškeré tyto prostředky je příjemce dotace povinen evidovat a v rámci roční zprávy o realizaci projektu předložit poskytovateli dotace vyúčtování těchto prostředků. U víceletého projektu  lze na základě písemného souhlasu poskytovatele finanční prostředky získané přidruženými výdělečnými aktivitami realizovaného projektu použít pro realizaci daného projektu v následujícím roce jeho realizace.
 10. Výdaje na řešení projektu se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí výdaje vynaložené příjemcem v přímé souvislosti s řešením projektu v roce 2009. Prostředky dotace lze použít výhradně k financování uznatelných výdajů projektu v souladu s přílohou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Výdaj, který příjemce dotace vynaloží v rozporu s tímto odstavcem rozhodnutí, bude považován za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Případné porušení rozpočtové kázně se vztahuje vždy ke konkrétnímu výdaji a nemá vliv na dotaci jako celek.
 11. Pokud budou celkové skutečné výdaje příjemce dotace na projekt nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), tj. podíl poskytnuté dotace na celkových výdajích příjemce dotace při realizaci projektu se zvýší, musí příjemce prostředky, připadající na překročený podíl, vrátit v rámci finančního vypořádání dotace na depozitní účet Ministerstva zahraničních věcí č. 6015-17228001/0710 (variabilní symbol – číslo Rozhodnutí), a to v termínu od 1. 1. 2010 do 15. 2. 2010. Pokud příjemce dotace zjistí ještě v roce 2009, že výdaje na projekt budou nižší než výdaje rozpočtované, vrátí poměrnou část dotace v termínu nejpozději do 30. 12. 2009 (připsání vratky se musí uskutečnit ještě v roce 2009) na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta (tj. účet č. 005821-0017228001/0710 nebo účet č. 002823-0017228001/0710 v závislosti na typu nestátní neziskové organizace).
 12. Pokud dojde k navýšení celkových výdajů příjemce dotace při realizaci projektu o více než 10% oproti původnímu celkovému rozpočtu stanovenému v Rozhodnutí (podíl dotace se sníží), je příjemce dotace povinen neprodleně informovat poskytovatele písemně o těchto změnách. Písemná informace musí v případě většího počtu změn obsahovat rovněž aktualizovaný Plán výstupů a aktivit projektu a Strukturovaný rozpočet projektu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 Rozhodnutí. Navýšení celkových výdajů příjemce dotace na realizaci projektu nemá vliv na výši poskytnuté dotace a musí být pokryto z vlastních zdrojů příjemce dotace.
 13. Pokud chce příjemce dotace provést přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami Strukturovaného rozpočtu projektu (příloha č. 2 tohoto Rozhodnutí), který by přesáhl 10% schválené hodnoty kapitoly, z níž je přesun prováděn, je povinen předem požádat poskytovatele dotace o schválení tohoto přesunu, a to nejpozději do 15. 11. 2009.  Příjemce dotace je však povinen požádat poskytovatele dotace o souhlas s veškerými přesuny finančních prostředků týkajících se kapitol „Osobní náklady“ a „Cestovní náklady“, a to včetně přesunů mezi jednotlivými položkami těchto kapitol.V rámci ostatních rozpočtových kapitol je příjemce dotace oprávněn provádět přesuny mezi položkami dané kapitoly bez předchozího schválení ze strany poskytovatele dotace. O těchto přesunech je povinen informovat poskytovatele dotace v průběžných a ročních zprávách o realizaci projektu. Při provádění změn ve strukturovaném rozpočtu nesmí být navýšena původní schválená hodnota kapitoly „Administrativní (nepřímé) náklady,“ přičemž podíl administrativních nákladů na konečném celkovém rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 7 %.
 14. Příjemce dotace je povinen vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví.
 15. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle výše uvedeného zákona.
 16. Příjemce dotace je povinen oznámit změnu všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny.
 17. Příjemce dotace je povinen při veškeré propagaci projektu, je-li to technicky možné, používat logo Programu zahraniční rozvojové spolupráce, a to v souladu s Grafickým manuálem loga Czech Republic Development Cooperation resp. Česká republika pomáhá (pro propagaci v českém jazyce), který mu poskytovatel dotace poskytne. V případě, že prostředky dotace budou použity na výrobu hmotných výstupů (časopisů, publikací, plakátů, herních pomůcek, videokazet a CD-ROM apod.), příjemce dotace na tento výstup uvede, že „projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ a uvede logo Programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), pokud není s poskytovatelem dotace z mediálních důvodů dohodnuto jinak. Vždy, když příjemce dotace použije své logo, musí vedle něj a ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR.
 18. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy a dalších parametrů Rozhodnutí včetně výdajů a dále se zveřejněním vypracovaných zpráv. Příjemce dotace souhlasí s případným zveřejněním kontrolního nálezu, týkajícího se poskytnuté dotace.
 19. V případě, že je příjemce dotace občanské sdružení, je povinen vydat roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2009 a zaslat poskytovateli do 30. června 2010.