Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Projektové řízení a strategické plánování CZ.1.04/4.1.01/89.00111

 

Projekt "Projektové řízení a strategické plánování" je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost (výzva č. 89 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 15% je hrazeno z rozpočtu města.

 
Město Pardubice v současné době využívá základů projektového řízení a strategického plánování, nicméně implementace do systému řízení úřadu chybí, a proto je snaha prostřednictvím týmu kavlifikováných zaměstnanců tuto skutečnost změnit a vytvořit systém odpovídající mezinárodní praxi. Snaha tohoto standardu dosáhnout proběhne prostřednictvím dílčích aktivit realizovaného projektu.
 
Cílem projektu:
 1. implementace systému PPP (projekt, program, portfolio) do podmínek MmP, který odpovídá mezinárodní dobré praxi
 2. aktualizace systému strategického plánování (SP) a jeho vazeb s důrazem na rozpočet do podmínek MmP
 
Realizací projektu řešeny tyto oblasti:
 1. konflikty a problémy nastavení rolí a zodpovědnosti (role PM, rozptýlená zodpovědnost, neexistující řídící tým,atd.)
 2. slabá koordinace portfolia projektů (projekty nemají vazbu na strategii, co není financováno z EU, není označováno projektem i když to projekt je, není řešena průřezová analýza běžících a chystaných projektů, není jasné, kdo přebírá výsledky projektu a kdo je za ně odpovědný, atd.)
 3. odlišné chápání směrnic různými osobami a rozpory s tím související
 4. IT podpora v zárodku
 5. Chybí řízení znalostí
 6. Chybí podstatné atributy řízení projektů (nefunguje jednotný rukopis, plánování zdrojů, motivační systém, řízení změn, řízení rizik, atd.)
 
Přínosy:
 1. lepší naplňování poslání MmP ( good governance)
 2. vyšší transparentnost činnosti MmP (činnost je ve sledované vazbě na strategii)
 3. vyšší efektivita vynakládání finančních prostředků (vyšší úspěšnost projektu)
 
Výstupy :
 1. analýza výchozího stavu
 2. strategie inovována - nový strategický plán (aktualizace strateg. cílů, akčních a realizačních plánů,rozpracování do programů a definovány vazby (rozpočet, řád, atd.)
 3. Organizační struktura upravena (zodpovědnosti/pravomoci)
 4. Metodiky vytvořeny (metodika PPP, manuál projektového manažera)
 5. Podpůrné prostředky nastaveny (úprava SW podpory v rámci stávajících zdrojů)
 6. Dovednosti klíčových osob rozvinuty
 7. Pilotní provoz odzkoušen
 
Bližší informace poskytnou členové realizačního týmu.
 
Výběrová a poptávková řízení v souvislosti s realizací projektu.