Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výstupy projektu MAP ORP Pardubice

Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit (činností), které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

Vedlejším cílem procesu MAP je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a popř. pro krajské akční plány.

Podmínkou čerpání finančních prostředků z IROP SC 2.4 je vazba na Místní akční plán rozvoje vzdělávání.