Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000427

byl financován z finanční podpory EU

Hlavní aktivitou projektu je pořízení cisterny za účelem posílení vybavení JSDH Hostovice (JPO III) adekvátní technikou způsobilou pro zásah při mim. událostí (velkokapacitní požární cisterna na přepravu vody. Tím se zvýší ochrana života a zdraví osob, ochrany majetku. JSDH Hostovice leží v území se zvýšeným či předpokládaným výskytem rizik a mimořádných událostí.

Hlavním cílem projektu je posílení vybavení jedné ze základní složky integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.Cílem projektu je tedy posílení technického vybavení IZS, konkrétně HZS PK, respektive JSDH a to  pořízením nové techniky za účelem řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad především na vznik lesních a polních požárů. Jde o dosažení plné připravenosti, soběstačnosti a specializovanosti technických a technologických zařízení tak, aby mohlo docházelo k rychlému a efektivnímu zásahu při poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou události, a aby docházelo ke zmírnění následků projevů mimořádných událostí.

 K zajištění účelu byla pořízena velkokapacitní požární cisterna. Dodavatelem automobilu byla na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Metodických pokynem pro oblast zadávání zakázek pro IROP v platném znění, vybrána firma KOBIT TZT s.r.o. Smlouva o dílo na dodávku velkokapacitní cisterny a povinné publicity byla uzavřena dne 13.1.2017 v ceně 6 642 900,- Kč. Vysoutěžená cena byla nižší než celkové předpokládané rozpočtové náklady projektu, nicméně ve vazbě na dílčí členění (investice/neinvestice)  cena za vysoutěženou publicitu překročila limitní cenu uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci neinvestičních nákladů/nákladů na publicitu je tedy nárokována částka do výše limitu/rozhodnutí tj. 6 500,- Kč vč. DPH a částka ve výši 5 500,- Kč je hrazena z rozpočtu města.