Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Galerie města Pardubic

Statutární město Pardubice zahájilo dne 27.11.2020, podpisem smlouvy o dílo projekt „Galerie města Pardubic“ CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136, jehož hlavním cílem je obnova národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, vč. zpřístupnění dosud neprezentovaných částí památky široké

veřejnosti. Dílčími cíli projektu jsou: obnova interiérů i exteriérů NKP, umístění galerie do vyhovujících moderních velkoprostorových industriálních prostor.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 3.1 Paměťové instituce kulturní památky – Památky VII 

Celkové investiční náklady jsou 92 950 390 Kč vč. DPH.  

Celkové uznatelné náklady jsou 20 000 000 Kč, z toho příspěvek EU je 17 000 000 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 1 000 000 Kč, tj. 5 % a  příspěvek statutárního města Pardubice činí  74 950 390 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ