Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Budoucnost parku

Díky revitalizaci vznikne funkční městský park pro každodenní rekreaci. Propojení parku s historickým centrem města zajistí lávka přes Chrudimku.

Základní princip návrhu - zachování přírodního charakteru parku

Celkový stav parku je v současnosti zanedbaný, bez jasné koncepce k čemu by měl sloužit a jak by měl být udržován. Asfaltová hřiště a chodníky jsou ve špatném stavu. V parku chybí základní vybavenost (WC, občerstvení, osvětlení), což je kromě špatného stavu důvod, proč není příliš využíván širokou veřejností. Chybí přímé napojení na centrum města. I přes zanedbaný stav je území na Špici díky své poloze mezi vodními toky velmi hodnotným a perspektivním územím v blízkosti centra Pardubic: uprostřed parku existují romantická přírodní zákoutí, území je obklopeno vodními plochami - nábřeží Labe, Chrudimky i vodní plocha Čičáku dohromady vytvářejí velmi hodnotný krajinný prostor. Vhodné aktivity pro oživení území v souladu s jeho přírodním charakterem jsou: – vodní sporty (kanoistika, veslování), cyklistika, in-line bruslení, fotbal, basketbal, relaxace, v zimě bruslení na Čičáku nebo na umělém kluzišti. Pro tyto aktivity je navrženo zázemí v objektu Pavilon (veřejné WC, zázemí hřišť, občerstvení).

Návrh:

 • Koncentrovat vybavenost a služby do jednoho místa, v optimální pozici na rozhraní sportovní a klidové zóny.
 • Stavby budou komponovány jako doplnění vybraného místa spolu se stávající zelení a vodou, budou řešeny z přírodních materiálů, inspirovány japonskou tradicí parkových staveb ale i tradicí trampských staveb nebo plováren. Pro motivy staveb lze dohledat analogie k romantickým parkům: vzklenutá oblouková lávka přes Chrudimku, pavilon nad vodní hladinou, visutá lávka přes Labe (není součástí tohoto projektu, záměr je však koordinován), prosluněné mýtiny obdobné anglickým parkům, dřevěná plovárna a loděnice atd.
 • Park bude doplněn mobiliářem, vybrané partie parku budou osvětleny.
 • Bude zachován stávající charakter cest v parku (křivky). Stávající cesty budou většinou ponechány a opraveny, cestní síť bude doplněna.
 • Bude zpřístupněn břeh Labe i břehy Čičáku.
 • Část dnes zarostlé vodní plochy Čičáku bude ponechána jako přírodní biotop a přirozené hnízdiště ptáků.
 • Část parku bude i nadále možno využít pro volný pohyb psů, samozřejmě při respektování ostatních návštěvníků.

 

Propojení území parku na město

V současnosti je park přístupný cestou podél pravého břehu Chrudimky, s již vybudovaným parkovištěm. Z jihu a jihovýchodu je park přístupný třemi můstky z ulice Na Ležánkách. Přímé propojení na centrum města chybí.

Návrh:

 • Vybudováním lávky přes Chrudimku se území přirozeně propojí s centrem města a s již existující pěší a cyklistickou dopravou na levém břehu Labe. Lávka je navržena z lepených dřevěných nosníků.
 • Do budoucna je třeba definovat místo a způsob osazení lávky přes Labe, aby byl park přístupný i z pravého břehu Labe a aby mohla začít fungovat pěší a cyklistická trasa centrum – park na Špici – pravý břeh Labe.

 

Nábřeží – pobyt u vodních ploch

Jednoduchými prostředky je možné vytvořit plnohodnotné nábřeží lákající a poskytující prostředí pro pobyt u vodních ploch. Pardubice mají oproti řadě českých měst obrovskou devizu – vodní plochy v centru města. Alespoň v rozsahu této investice bychom rádi vytvořili atraktivní pobytové nábřeží na břehu Labe. Také jezírko Čičák, zásobené vodou průsakem z obou řek, se může po vyčištění stát velmi příjemným romantickým prostorem s atraktivními místy okolo břehů.

Návrh:

 • Zpřístupnit vodní plochy: jednoduchá plovoucí mola, schody k vodě pro vstup do vody a pro odpočinek v blízkosti vodní hladiny, nastupování do lodí, rybaření, odpočinek
 • Vybudování Pavilonu ve styku s hladinou Čičáku

 

Sportovní, rekreační a herní aktivity

Hlavním prostředkem pro oživení parku i pro zvýšení jeho hodnoty v rámci města Pardubic je podpora sportovních a rekreačních aktivit.

Návrh:

 • Asfaltová hřiště ve východní části parku budou zrekonstruována, bude vybudováno zázemí pro tato hřiště.
 • Budou zkvalitněny a prosvětleny travnaté plochy pro relaxaci a míčové hry.
 • Dětské hřiště je navrženo poblíž Pavilonu mezi vodními plochami Čičáku a Labe a poblíž pavilonu, jenž bude poskytovat dětskému hřišti zázemí. Dětské hřiště bude mít povahu výtvarně zpracovaných tematických objektů (observatoř, houba, letadlo, atd.).
 • V areálu parku budou rovnoměrně rozmístěny oválné plochy s jednotlivými výtvarně zpracovanými herními nebo cvičebními prvky. Na vzniku objektů pro dětské hřiště i park se budou podílet výtvarníci, tak aby park s objekty kromě jejich praktického využití se stal i galerii pod otevřeným nebem.

 

Základní ohnisko parku – "Pavilon"

Veškeré zázemí parku je soustředěno do jediného objektu nazvaného Pavilon. Pavilon je umístěn na rozhraní sportovišť, dětského hřiště a klidové zóny u Čičáku, tak aby fungoval současně jako zázemí pro veřejnost na vycházce, rodiče s dětmi na přilehlém, dětském hřišti, sportovce i projíždějící cyklisty.

Návrh:

 • V pavilonu jsou soustředěny tyto funkce: veřejné WC, , půjčovna sportovního vybavení, místnost pro pro správce parku a klubovna, která bude zázemím dětského hřiště případně zázemím pro ekologickou výchovu.
 • Konstrukce pavilonu je navržena jako jednoduchá dřevěná stavba
 • Pavilon je situován na východním cípu Čičáku s terasou přímo na hraně vodní plochy. Díky palubě/molu nad vodou přírodního jezírka propojí přirozeně prostor parku s vodními plochami a prostor her a sportu se zónou klidu ve střední části parku. Měl by být přístupný ze všech stran, částečně otevřený a průchozí.

 

Pěstební opatření v parku

Na jaře roku 2013 byl v parku proveden poměrně rozsáhlý pěstební zásah. Na podzim byla pak vysazena část dřevin z navržených náhradních výsadeb. Jako součást celkové revitalizace bude vysazeno množství nových stromů a keřů. Dojde k obnově části travnatých ploch. Ve východním cípu parku budou místo části stávajících asfaltových ploch založeny sportovní štěrkové trávníky.