Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Návrh stavby

Návrh počítá s odstraněním stávajícího objektu zázemí, s redukcí většiny zpevněných ploch, odstraněním oplocení kolem pozemku a především doplněním pomníku o nový objekt expozice. Dále jsou navrženy nové přístupové cesty, zpevněné plochy, terénní stupně pro návštěvníky pietních setkání, zídky a terénní úpravy. Nedílnou součástí návrhu je dosázení dřevin. V rámci úprav by také mělo vzniknout nové parkoviště pro návštěvníky památníku.

Nový objekt expozice je umístěna z větší části v zemi, vklíněn mezi stromy se ztrácí pod zelenou střechou přecházející plynule v okolní louku a nekonkuruje tak stávajícímu památníku. Přístupný je po rampě, která rozvíjí téma zídek a využívá je pro ztvárnění zářezu / jizvy / šrámu, které si místo navždy ponese. Vlastní expozice je koncipována jako okružní a charakterovou různorodost jejích částí podporuje odlišnost jednotlivých výstavních prostor - proporce, výšková úroveň, světlost či střídání světla a tmy.

Město by rádo řešilo i propojení Památníku Zámeček - popraviště a Larischovy vily, které byly v 60. letech násilně odděleny výstavbou průmyslového areálu. Obnova poslední cesty po­pravených z vily na popraviště v její původní trase je v současnosti nemožná, nicméně o možnostech propojení obou míst dále jednáme se společností Foxconn. Zároveň je koordinována náplň Památníku Zámeček a Larischovy vily s jejím majitelem – Československou obcí legionářskou tak, aby si obě expozice nekonkurovaly, ale naopak se doplňovaly.  V návrhu stavby je dnes navrženo alespoň symbolické propojení v podobě “mizející” pěšiny, která vede v místech, kudy přicházely oběti, a která se ztrácí v trávě směrem ke zdi průmyslového areálu.

Návrh stavby ke stažení ZDE

 

dosavadní vývoj projektu

říjen 2016           Rada města Pardubice schválila uspořádání architektonické soutěže s cílem získat ideový návrh budoucí podoby Památníku Zámeček.

říjen 2017           Rada města schválila výsledky architektonické soutěže o návrh „Památník Zámeček“, jako nejlepší byl vybrán odbornou porotou návrh ateliéru Žalský architekt.

březen 2018       Byla podepsána smlouva o dílo s vítězi architektonické soutěže – architekty Janem Žalským a Vítem Podráským na zpracování všech navazujících stupňů projektové dokumentace, inženýrskou činnost, autorský dozor.

červen 2018       Městu byl předán Návrh stavby, jehož oficiální převzetí bylo odsouhlaseno radou města 20. 8. 2018.

2. 10. 2018          Od 16:30 do 17:30 v divadleD29 proběhne prezentace návrhu stavby pro veřejnost.

 

plánovaný vývoj projektu

prosinec 2018    dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení

březen 2019       vydání společného rozhodnutí

únor 2019           podání žádosti o dotaci do výzvy nositele

červenec 2019   dokumentace k provedení stavby a koncept expozice

srpen 2019         zahájení procesu výběru zhotovitele

2020                      dokončení projektu - realizace

 

plánované náklady projektu:

Předpokládané investiční náklady stavby 20 mil. Kč bez DPH

Předpokládáme spolufinancování z ITI Hradecko-pardubické aglomerace, IROP - SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví