Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Expertní tým

Členové expertního týmu 

Externí

 Igor Marko MA ARCH ARB  / ODBORNÁ SEKCE

Je architekt a urbanista, krátce po studiu architekturu na Akademii výtvarných umění v Bratislavě se přestěhoval v roce 1990 do Londýna, kde pracoval v několika zavedených ateliérech. Následně založil interdisciplinární studio FoRM Associates, se kterým vedl několik transformačních projektů v Evropě a Severní Americe včetně úspěšné realizace parku Northala Fields v Londýně, který vznik s využitím stavební suti nebo komplexní strategie revitalizace nábřeží v Manchesteru Irwell River Park. Jeho práce byly publikovány v Severní Americe, Evropě a Asii. Jako odborný konzultant radil klientům ze soukromého i veřejného sektoru jak zakomponovat veřejná prostranství do nových rozvojových a velkých revitalizačních projektů. V roce 2013 založil kancelář Marko & Placemakers. Žije střídavě v Londýně a Bratislavě. Dlouho se věnuje rozvoji měst přesahující tradiční hranice architektury a věří, že veřejný prostor potřebuje svůj příběh a lidi, kteří ho vytvářejí. V Bratislavě už několik let působí jako aktivní facilitátor a mediátor mezi městem, privátním sektorem a občanskými aktivitami. Byl členem poroty soutěžního workshopu Mlýnský ostrov. 

http://markoandplacemakers.com/

 

Ing. Milota Sidorová Ph.D. / KOMUNIKACE PROJEKTU - PLACEMAKING - PARTICIPACE

Milota je profesionálka pohybující se v interdisciplinárních tématech města a městského plánování. Studovala krajinnou architekturu, územní plánování, grafický design, filmovou produkci, metody sociálního výzkumu a management lidských zdrojů na různých školách v Evropě, Asii a Americe. Byla zakládající členkou mezinárodního urbanistického festivalu - reSITE a jeho hlavní koordinátorka v letech 2011-2015. V roce 2013 získala Fulbrightovo stipendium a studovala urbanismus v New Yorku. Ve stejném roce byla zakládající členkou Ladíme Prahu, asociace pražských festivalů se zaměřením na veřejný prostor. V roce 2014 úspěšně obhájila doktorské studium v oboru krajinná architektura s prací na téma: Katalytický vliv tržišť na veřejná prostranství. Od roku 2012 se kontinuálně věnuje mapování aktérů neziskového sektoru ve spojitosti s veřejným prostorem v Bratislavě a Praze. V roce 2015 založila iniciativu Ženy pražského veřejného prostoru, síť propojující aktivní ženy, které se věnují zvyšování kvality architektury, urbanismu a rozvoji komunitního života. Milota také přednáší na různých univerzitách a v institucích střední Evropy. Oceňuje interdisciplinární výzkum, který ráda kombinuje s exekutivou různých projektů. Její záběr často leží na komunikaci, facilitaci, koordinaci, propojování sektorů, přičemž jejím dlouhodobým zájmem zůstává profesionalizace neziskového sektoru, občanských iniciativ a jednotlivců v této oblasti. Spolupracovala na soutěžním workshopu Mlýnský ostrov, jako člověk nastavující komunikační proces s hlavními aktéry území.

www.milotasidorova.com


Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. / DOPRAVA

Absolvoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor inženýrství životního prostředí, v návazném doktorském studiu se zaměřil na cyklistickou dopravu. V roce 2006-2007 absolvoval půlroční doktorskou stáž v Nizozemsku na katedře dopravy a plánování na Technische Universiteit Delft. V letech 2007 2010 pracoval jako projektant v Dopravně inženýrské kanceláři, s.r.o., kde se zaměřoval na cyklodopravu a dopravní zklidňování, mezi lety 2010 – 2011 působil ve společnosti DHV CR, spol. s r.o. V letech 2009-2010 byl členem Pracovní skupiny pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy při Ministerstvu dopravy. Po nabytí praktických zkušeností z projekčních a konzultačních firem pracuje od roku 2011 v Centru dopravního výzkumu, v.v.i., kde je zapojen do evropských i národních projektů zabývajících se udržitelnou dopravou a cyklistickou dopravou, podílel se na zpracování národní metodiky pro zpracování plánů udržitelné městské mobility. Byl součástí týmu školícího zaměstnance samosprávy v oblasti udržitelné dopravy. Je auditorem dopravní politiky samospráv (metoda QUEST) a autorem dopravní vize pro město Brno. Je hlavním řešitelem Plánu mobility města Olomouce, supervizorem brněnského plánu mobility, členem komise pro posuzování dokumentů městské mobility při Ministerstvu dopravy ČR, lektorem ARCHIP (Architectural Institute in Prague). Je autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, na začátku své projekční praxe se podílel na dopravním řešení architektonického návrhu autobusového nádraží a nám. bratranců Veverkových v Lázních Bohdanči pod vedením arch. Stanislava Picka, v projekční a konzultační činnosti se dále zaměřuje na městské prostředí, dopravní zklidňování a dopravu ve vztahu k veřejnému prostoru. Je autorem studie dopravního řešení a humanizace návsi v Olšanech u Prostějova, královéhradeckého Jiráskova náměstí nebo Ostaššké ulice v Polici nad Metují. Byl členem poroty soutěžního workshopu Mlýnský ostrov.

 

Ing. arch. Jitka Ressová / VEŘEJNÝ PROSTOR

Je absolventka Fakulty stavební (1993) a Fakulty architektury (1999) na VUT v Brně a autorizovaná architektka. V letech 1994-1996 působila v Ateliéru Brno u architektů Hrůši a Pelčáka, později v ateliéru Transat s Petrem Všetečkou. V letech 1994-1995 byla asistentkou Ivana Linharta v ateliéru designu I. zlínské VŠUP, který byl zaměřen na průmyslový a dopravní design. Následně, do roku 2006, byla vedoucí katedry designu. V roce 2012 obhájila pod vedením Jiřího Pelcla na VŠUP svou doktorskou práci zaměřenou na rehabilitaci zlínských typových baťovských domků a v roce 2012 ji také publikovala (Můj baťovský domek). Je spoluautorkou knihy Zlínská Umprumka 1959-2011 (2013). V roce 2002 založila s Hanou Maršíkovou, Helenou Víškovou a Janem Pavézkou architektonicko-designérskou kancelář Ellement. Věnuje se veřejnému prostoru, stavbám pro bydlení a interiérovému designu. Ellement se sídlem ve Zlíně se dlouhodobě zaměřuje na genius loci svého města a jeho architektonického odkazu; jejich nedávná realizace revitalizace Gahurova prospektu sklízí pozitivní ohlasy nejen u odborné veřejnosti. Z výběru autorských a spoluautorských prací lze uvést např. vstupní objekt firmy Sporten v Novém Městě na Moravě (2001-2002) a rekonstrukci dvou domů s lékárnou v Litomyšli (2012 a 2014). Z prací byla opakovaně oceněna revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (hlavní cena v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, druhé místo v soutěži Park roku 2014 a nominace na ocenění Mies van der Rohe Award 2015), interiér půldomku na Borové byl oceněn čestným uznáním v soutěži Grand Prix architektů 2014. S Kateřinou Šedou spolupracovala například na projektu Dva v jednom, Puttershoek, Nizozemsko (2013) a na revitalizaci návsi "Bedřichovic nad Temží" (2013—2015). Se spolkem a Architektura se věnuje popularizaci zlínské architektury, pořádání přednášek, výstav a procházek v rámci dnů architektury. Porotkyně mimo jiné i v architektonicko-urbanistické soutěži Dukla sportovní a Památník Zámeček v Pardubicích.

http://www.ellement.cz/

 

 Ing. Vojtěch Jirsa / EXPERT DOPRAVA

Absolvoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor inženýrství životního prostředí. 2008 – 2009 studijní pobyt na Dánské technické univerzitě v Kodani (zde obhájena bakalářská práce), 2015 – 2016 studijní pobyt na Královské technické univerzitě ve Stockholmu. V současné době studuje doktorské studium v oboru Technologie a management v dopravě na DFJP v Pardubicích. Je konzultantem v oblasti dopravního plánování ve městech (např. města Chrudim, Nymburk, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Hradec Králové); projektové řízení v rozvojových projektech mimo oblast dopravy; výuka v předmětech: dopravní inženýrství, územní plánování v dopravě, problémy dopravy a udržitelná mobilita;  V letech 2011 – 2013 byl projektový manažer projektu Central MeetBike (součástí jsou aktivity v oblasti dopravního plánování – průzkum dopravního chování, tvorba generelu a akčního plánu, pořizování technické dokumentace infrastruktury, participační procesy, organizace komunikačních a informačních kampaní, atd) a koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích – odbor hlavního architekta. Je konzultantem činnosti v oblasti plánování rozvoje cyklodopravy v Chrudimi a Dvoře Králové nad Labem. Je členem pracovní skupiny pro národní strategii rozvoje cyklodopravy. V letech 2007 – 2011 pracoval pro lokální občanské sdružení Město na kole. 

 

Ing. Aleš Hlavatý / EXPERT DOPRAVA

Absolvoval dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích. Ve svých projektech se snaží upozorňovat na nedostatky týkající se bezpečnosti silničního provozu, pokouší se navrhnout možnosti pro jejich nápravy. Aktivně se zajímá o projekty kladoucí důraz na šetrnou mobilitu, bezpečnost dopravy, na zklidňování dopravy ve městech a obcích, na cyklistickou a pěší dopravu. Zajímá se o aktivity neziskových organizacích v oblasti dopravy. Na počátku roku 2012, po 11-ti letech profesní dráhy jako projektant dopravních staveb, se rozhodl nabyté zkušenosti uplatnit jako OSVČ. Zpracoval několik projektů a studií na území Pardubic. Je Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

http://www.projektantpardubice.cz/


Ing. Lenka Marková / EXPERT VP - ZELEŇ

Je autorizovanou zahradní a krajinnou architektkou. V současné době působí v roli konzultanta zelené infrastruktury na městském obvodu Pardubice I. V letech 1996-2002 studovala na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity obor Zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě. Při studiu strávila půl roku na vídeňské univerzitě BOKU Wien. Zajímá se o historii města, ekologii, možnosti funkčního propojování a dotváření zelené infrastruktury jako významného biotického a estetického aspektu života. Tři roky působila v pražské projekční kanceláři Jena, kde se zaměřovala na komplexní řešení městských prostorů, parků, tvorbu střešních zahrad, soukromých zahrad, koupacích jezírek, obnovu uličních stromořadí a dendrologické průzkumy. Od roku 2011 působí jako OSVČ.


BcA. Aleš Mach / VÝSTUPY - GRAFIKA

Aleš Mach absolvoval fakultu multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně, obor animovaná tvorba. Specializuje se především na 3D animaci, tvorbu architektonických vizualizací, grafický design a ilustraci. V minulosti spolupracoval např. na návrhu informačních tabulí do studáneckého lesa, na vizualizacích koncepčního řešení nábřeží Labe a je autorem animací pro výstavu Architecture Week 2014 – Mlýny 2022.

http://www.nutnyzlo.cz/


MgA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.) VÝSTUPY - GRAFIKA

Šárka Zahálková absolvovala studium galerijního managementu a obor animovaná tvorba na fakultě multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně a dále několik zahraničních tvůrčích stipendií (Itálie, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Litva). Profesně se pohybuje se na poli kulturní a umělecké produkce, vizuální tvorby a kulturního aktivismu. Ve své práci se zaměřuje na projekty spjaté především s tématy veřejného prostoru, architektury a současného nekomerčního umění ve veřejném prostoru. V roce 2015 absolvovala „International Visitor Leadership Program“ (IVLP), vzdělávací a networkingové  stipendium udělované Spojenými státy mladým profesionálům a vůdčím osobnostem v neziskové a kulturní sféře, v rámci něhož studijně navštívila Washington D.C., Kansas City, MO, San Francisco, CA a New York. Je spoluzakladatelkou a členkou pardubické platformy působící v oblasti umění, architektury, komunitní práce a umělecké tvorby s názvem Offcity. Věří, že umění může být nástrojem pozitivní společenské změny a komunikačním klíčem k porozumění. V oblasti užité grafiky a ilustrace je například autorkou grafického vizuálu lesoparku Dukla, nebo ilustrací a komiksů v publikaci Suburbanizace (2008) či výstupů pracovní skupiny Mlýny zabývající se konceptem konverze Automatických mlýnů do kulturního, společenského a veřejného prostoru.

www.160cm.me

 

 Oddělení architektonické a urbanistické koncepce města

Štěpán Vacík / MANAŽER PROJEKTU

• příprava projektového záměru
• složení projektového týmu
• oslovení garantů
• harmonogram
• rozpočet
• spoluutváření koncepčního návrhu ulice
• účast na workshopech, prezentacích, komunikace s politiky
• dramaturgie workshopů
• konzultace výstupů a metod s grafikem

 

Martin Ptáček / EXPERT DOPRAVA

• spoluutváření koncepčního návrhu ulice
• účast na workshopech, prezentacích, komunikace s politiky
• koordinační práce
• tvorba mezivýstupů/podkladůAleš Reiský / EXPERT VP

• spoluutváření koncepčního návrhu ulice
• účast na workshopech, prezentacích, komunikace s politiky
• koordinační práce
• tvorba mezivýstupů/podkladů

 

Blanka Konstantinová / TECHNICKÁ SEKCE

• příprava objednávek
• organizace workshopů
• zajištění ubytování
• servis projektu
• zápisy z jednání