Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpracování koncepční studie

 

Při revitalizaci (v pravém slova smyslu – znovuoživení) Palackého třídy by mělo jít kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru i o změnu chování lidí v něm o změnu charakteru prostoru o aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu. Neexistuje relevantní průzkum ulice, chování lidí na ní, složení uživatelů, problémů, potenciálů – máme pouze technická data, v oblasti socioekonomické pracujeme pouze s dojmy. Pokud budeme pracovat pouze s dojmy, může to sklouznout k umístění laviček (na kterých nebude mít nikdo důvod sedět) a zvýšení počtu parkovacích míst (která budou vždy obsazená, ať jich přibude sebevíc). Je třeba ulici zmapovat, komunikovat a plánovat v celém kontextu, není vhodné řešit nárazové potřeby, problémy bez znalosti širších souvislostí. Trvale udržitelné, jednoduše udržovatelné řešení veřejných prostor navazující na již zrekonstruované veřejné prostory Třídy míru a Přednádraží. Musí být řešeny i navazující ulice, hlavně jejich napojení. Není možné převzít a akceptovat realizaci dopravních napojení bočních ulic s jejich materiálovou nesourodostí, které jsou příkladem řešení jednotlivostí bez znalosti širších souvislostí.

Ulice je živým organismem s měnícími se potřebami. Některá řešení by mohla být ověřována pomocí dočasných vstupů do území (např. vyzkoušet nejvhodnější místo pro tržnici, pro místo setkávání, atd.), která mohou být realizována i před celkovou rekonstrukcí ulice. Ta by měla být maximálně jednoduchá, nadčasová, prostupná a umožňující různé způsoby využívání.

Po rozboru možných přístupů vedoucích k pořízení koncepční studie Palackého třídy se jeví jako nejvhodnější postup sestavení multidisciplinárního expertního týmu. Prověřované varianty byly architektonická soutěž o návrh dle pravidel České komory architektů, soutěžní workshop, vyzvaná architektonická soutěž a sestavení expertního týmu. Hlavní výhodou navrženého postupu je, že se řešitelský tým zabývá již vlastním zadáním koncepční studie a komunikací projektu s veřejností. Zadání studie je zásadní předprojektovou fází. V současné chvíli nemáme dostatek kvalitativních dat. Existují zásadní otázky, které jsou nutné do zadání vyřešit. Z hlediska časové a finanční efektivity bude vhodné tyto zásadní body řešit přímo v procesu zpracování koncepční studie. Další výhodu shledáváme v přímé komunikaci týmu řešitelů s hlavními aktéry území, zástupci města a obyvateli ulice. Tento způsob pořízení koncepční studie je dosud nevyzkoušený a mohl by být pilotním projektem. Snaha bude efektivně zmapovat stávající stav území, stanovit hlavní cíle projektu a následně vytvořit koncepční návrh. V průběhu procesu bude prostor pro debatu k zásadním otázkám návrhu. Výstupem projektu by měl být scénář možných řešení vedoucí k revitalizaci Palackého třídy. Bude vytvořen zásobník dílčích zlepšení, které budou realizovatelné v krátkodobém i dlouhodobém období.

Expertní tým je složen z odborníků na různá témata: veřejný prostor, urbanismus, doprava, udržitelná mobilita, zelená infrastruktura, komunikace a zapojení obyvatel do plánování, socio-ekomika veřejného prostoru, grafický design a placemaking. Placemaking je mnohostranný přístup k plánování, návrhu a řízení veřejných prostor. Placemaking využívá bohatství, inspiraci a potenciál místních komunit s cílem vytvořit veřejné prostory, které podporují zdraví, štěstí a pohodu lidí. Takto navržený tým v průběhu podzimu zanalyzuje stávající kvantitativní data a zpracuje kvalitativní průzkum Palackého třídy. Tyto podklady budou zadáním pro následný proces návrhu koncepční studie. Do celého procesu budou zapojeni hlavní aktéři území: obyvatelé žijící v lokalitě, místí živnostníci, majitelé klíčových soukromých pozemků a místní občanská sdružení. Důležitou fází bude zmapování stávajících záměrů a stavu technické infrastruktury. V příloze je návrh složení externích expertů, popis jejich rolí na projektu a stručný profesní profil. Jednotlivý odborníci byli vybráni na základě referencí a zkušeností s obdobnými koncepcemi, projekty a na základě spolupráce nad jinými projekty v Pardubicích. Expertní tým může být v průběhu posílen o další odborníky.

Role Odboru hlavního architekta - oddělení architektonické a urbanistické koncepce bude jednak koordinačně technická, ale i jako spolutvůrců a zpracovatelů koncepční studie. Tato studie bude podkladem pro koordinaci budoucích záměrů a investic do území.

Práce expertní skupiny je v plánu od září 2017 do února 2018. V průběhu tohoto času budou organizovány intenzivní pracovní workshopy a rozhovory. Výsledky práce budou diskutovány s konzultační skupinou. Cílem je nalezení společenské dohody o budoucím směřování Palackého třídy. Rozvaha s možnými intervencemi do prostoru bude podkladem pro drobné i větší realizace města, či městského obvodu Pardubice I. v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.