Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Porota

Soutěžní porota - NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

 

Pavla Melková

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. V roce 1996 založila společně s Miroslavem Cikánem ateliér MCA. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitalizacím území. Od podzimu 2012 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde založila Kancelář veřejného prostoru která pod jejím vedením vypracovala Manuál veřejných prostranství a pustila se do revitalizace významných veřejných prostranství Prahy, zároveň je ředitelkou Sekce detailu města. Je autorizovanou architektkou ČKA, věnuje se také teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakultou architektury na výuce, přednáškách a grantových výzkumných programech. V současné době pracuje na disertaci v rámci Ústavu urbanismu FA ČVUT. Je držitelkou řady architektonických ocenění, získala například hlavní Národní cenu za architekturu Grand Prix 2012 či hlavní cenu East Centric Arhitext Awards 2013.

 

Paul Koch

Paul Koch má téměř 40 let zkušeností napříč veřejným a soukromým sektorem v řízení rozvoje a revitalizace měst, investic do nemovitostí a stavebnictví. Krátce po absolvování Technické univerzity v Delftu, Nizozemí, začal pracovat ve veřejném sektoru v Rotterdamu, nejprve jako ředitel Public Project Group for Urban Renewal v Delfshavenu a poté jako projektový manažer městského rozvoje, měl na starosti městský marketing a zvláštní projekty včetně restrukturalizace přístavu Rotterdam North-West. V 90. letech se stal generálním ředitelem společnosti ING RE CEE s aktivitami v Česku a Maďarsku. Mezi nejznámější realizace společnosti pod jeho vedením patří Tančící dům a Zlatý anděl v Praze, pro něž získal světoznámé architekty. Od roku 2002 byl generálním ředitelem ING Real Estate Development ve Francii. Přednášel na řadě universit po celém světě včetně l'Université Paris-Sorbonne, Paris-Sorbonne University Abu Dhabi, ČVUT v Praze a na ARCHIP.

  

Igor Marko

Krátce po studiu architekturu na Akademii výtvarných umění v Bratislavě se přestěhoval v roce 1990 do Londýna, kde pracoval v několika zavedených ateliérech. Následně založil interdisciplinární studio FoRM Associates, se kterým vedl několik transformačních projektů v Evropě a Severní Americe včetně úspěšné realizace parku Northala Fields v Londýně, který vznik s využitím stavební suti nebo komplexní strategie revitalizace nábřeží v Manchesteru Irwell River Park. Jeho práce byly publikovány v Severní Americe, Evropě a Asii. Jako odborný konzultant radil klientům ze soukromého i veřejného sektoru jak zakomponovat veřejná prostranství do nových rozvojových a velkých revitalizačních projektů. V roce 2013 založil kancelář Marko & Placemakers. Žije střídavě v Londýně a Bratislavě.

 

Regina Loukotová - NÁHRADNÍK

Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 založila vlastní architektonické studio. Následně získala doktorský titul v oboru Teorie architektonické praxe. V průběhu studia strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design. Od roku 1999 spolupracovala s architektem Martinem Roubíkem, spoluzakladatelem norského atelieru Snoehetta. K jejich největším úspěchům patří umístění mezi oceněnými projekty v soutěži na Velké egyptské́ muzeum v Gíze. V roce 2010 založila první českou soukromou vysokou školu architektury ARCHIP (Architectural Institute in Prague), kterou v současnosti vede. Je členkou pracovní skupiny Vzdělávání v České komoře architektů a členkou Rady vysokých škol. V minulosti pedagogicky působila také na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Zbyněk Sperat - NÁHRADNÍK 

Absolvoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor inženýrství životního prostředí, v návazném doktorském studiu se zaměřil na cyklistickou dopravu. Po nabytí praktických zkušeností z projekčních a konzultačních firem pracuje od roku 2011 v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. Je zapojen do evropských projektů zabývajících se udržitelnou dopravou a cyklistickou dopravou, podílel se na zpracování národní metodiky pro zpracování plánů udržitelné městské mobility. Byl součástí týmu školícího zaměstnance samosprávy v oblasti udržitelné dopravy. Je auditorem dopravní politiky samospráv (metoda QUEST) a autorem dopravní vize pro město Brno. 

 

 

Soutěžní porota - ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

 

Martin Charvát - primátor města Pardubic

Vystudoval stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, pracoval jako stavbyvedoucí, posléze na různých manažerských postech v několika stavebních společnostech. Od roku 2011 byl předsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice a.s., který do roku 2014 také řídil. Na post primátora Pardubic byl zvolen v roce 2014.

 

Jaroslav Menšík - starosta Pardubice I

Absolvent Fakulty stavební oboru architektura na ČVUT v Praze. Pracoval ve vývoji a výzkumu Pozemních staveb České Budějovice, později působil na MNV Pardubice. Od roku 1992 podniká jako autorizovaný architekt v oboru projektové činnosti ve výstavbě. V roce 2010 byl zvolen starostou městského obvodu Pardubice I a v roce 2014 tento post obhájil.

 

Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora - NÁHRADNÍK

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze a autorizovaná inženýrka v pozemních stavbách a statice a dynamice staveb. V letech 1981–1991 pracovala v Průmstavu Pardubice. Od roku 1992 působila jako jednatelka projektové kanceláře, v roce 2004 založila vlastní projekční kancelář. Pozici náměstkyně primátora zastává od listopadu 2014.

 

Zuzana Kavalírová - vedoucí Odboru hlavního architekta - NÁHRADNÍK 

Absolventka Fakulty architektury na ČVUT v Praze. 20 let působení na MMHK odboru hlavního architekta v oddělení Architektury a regulace. Ve své profesní praxi nasbírala řadu zkušenosti s regulací a posuzováním investičních/stavebních záměrů, zkušenosti s jednání s investory, projektanty, ale i veřejností. Pořizování ÚPD a ÚPP. Působila jako sekretář několika architektonických a urbanistických soutěží na něž navazovala realizace díla dle vítězného návrhu. Působí na Odboru hlavního architekta MMP od srpna 2016 jako hlavní architektka.

 

Štěpán Vacík - Odbor hlavního architekta - NÁHRADNÍK

Absolvent Fakulty stavební oboru architektura na ČVUT v Praze. Působí na Odboru hlavního architekta MMP jako městský architekt. Hlavní náplní práce je tvorba koncepčních urbanistických a architektonických studií, z nichž se některé podařilo realizovat, nebo se staly podkladem pro navazující dokumentace - například revitalizace lesoparku na Dukle, Náhrdelník Chrudimky, Stará vojenská plovárna. Člen projektového týmu, který připravuje a organizuje mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Dukla sportovní, člen pracovní skupiny Mlýny.