Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výsledky

1. místo

Atelier CMJN / AED Project / Terra Florida, Paříž (FR)
Autoři: François Lepeytre, Gaël Brulé
Spolupráce: Hector Hernandez, Marisa Benedetti. Martin Roynard, Aleš Marek, Ondřej Šperl, Tomáš Hajdu, Jan Šulcek, Helena Holakovská, Zuzana Hlasivcová, Lada Veselá, Radka Šimková

Autoři o projektu:
Mezi Pardubicemi a sportem je velmi blízký vztah. Projekt je navržený s ambicí povýšit Duklu sportovní na úroveň národní důležitosti. Začíná začleněním širšího náměstíčka vedoucího k hlavnímu vchodu. Tento velkorysý prostor dodává tomuto důležitému zařízení nový, moderní a dynamický vzhled. Celý areál je odstřihnutý od ruchu města. Jeho hranice jsou začleněny do okolního urbánního prostoru. Celkové uspořádání je rozvrženo kolem velké vstupní haly, která spojuje veškeré programy. Její centrální poloha umožňuje skvělou efektivitu. Atletický stadion, lehký, dřevěný a oblý objekt, přenáší dynamiku sportování na celou čtvrť. Jeho tvar umožňuje bezproblémové začlenění do okolí a současně skýtá výhled z různých úhlů na vnější sportoviště. Koncepci provází duch jednoduchosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Moderní komplex je postaven z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Cílem projektu je vytvoření přirozeného a zdravého terénu a architektury násobící pocit pohody uživatelů.

Hodnocení poroty:
Vítězný návrh byl porotou od počátku hodnocen kladně pro racionální definování organizace areálu. V druhém kole pak byl velice kvalitně dopracován – autoři promysleli lépe nejen celkovou hmotovou koncepci sportovního komplexu a jeho napojení na okolí, ale zlepšili také ekonomičnost provozu. Nejvýraznější posun mezi prvním a druhým kolem soutěže je pak v etapizaci projektu. Hlavní vstupní prostranství v centrálním bodě areálu je dobře dimenzovaným a chytře položeným náměstím, které má svou roli v každé fázi fungování areálu. Porota dále oceňuje nápad spojení tělocvičny a víceúčelové sportovní haly a kvalitní zpracování krajinářské části návrhu.

Návrh ke stažení ZDE.

2. místo

Ján Studený, Peter Stec, Maroš Bátora, Marián Počúch, Bratislava (SK)
Autoři: Ján Studený, Peter Stec, Maroš Bátora, Marián Počúch

Autoři o projektu:
Vize budoucího atletického areálu Dukly je utvořena z amplifikací současného uspořádání pozemku, reakcí na jemné topografické změny a podpořením ducha předešlých programů. Projekt sjednocuje existující topografii umístěním sportovních hřišť v krajinných obalech propojených kontinuálním zemním valem. Přímý severojižní přístup a paralelní pruhy dalších programů jednoduše spojují hlavní vstup a parkování na jižní straně se školou a arboretem na severu. Pozemek se tím otevírá. Val, který jej protíná, vytváří sjednocující figuru šikmých svahů s místy pro diváky a běžeckou dráhou. Tribuny jsou integrované do topografie, která je plynule spájí. Projekt navrhuje reciproční vztah mezi sportovní halou a venkovními hřišti. Haly se otevírají směrem ke krajině. Jejich neprůhledné zdi se vznášejí na transparentním lemu a umožňují tak vizuální kontinuitu krajiny. Každá struktura tvoří s přilehlým venkovním hřištěm synergickou dvojici.

Hodnocení poroty:
Kvalitu návrhu porota spatřuje zejména v jeho vnitřní organizaci a strukturování provozů – čistých a špinavých zón. Propracované možnosti přístupu k realizaci výstavby areálu a flexibilita tohoto řešení jsou jeho dalšími kladně hodnocenými částmi. Autorům se navíc podařilo vyřešit centralizovaný vstup do celého sportovního komplexu a využívat tak pouze jednu recepci. Při dopracování mezi prvním a druhým kolem autoři přehodnotili umístění atletické haly, což však dle názoru poroty nevedlo ke zlepšení návrhu.

Návrh ke stažení ZDE.

Finalista - mimořádná odměna

ECHOROST ARCHITEKTI, Praha (CZ)
Autoři: Jaroslav Hulín, Jiří Pavlíček
Spolupráce: Jan Kvita, Šimon Jiráček

Autoři o projektu:
Sportovní areál je obohacen o atletickou halu a veřejný prostor včetně 2,5 km stezek (běžeckých drah). Stezky vybíhají z areálu směrem ke škole a fungují nejen jako optické propojení. Uvnitř areálu vedou stezky diváky ke vstupům i na tribuny nebo se proplétají mezi stromy a kolem oválu i haly. Nový areál funguje na dvou úrovních; spodní je vyhrazena organizovanému sportu, horní je určena veřejnosti. Zelená plocha je co největší – výška atletické haly je snížena v místech, kde to nevadí ani sportovcům ani divákům, a vzniká tak prostor pro venkovní hřiště. Konstrukce haly je složena z rovinných povrchů a přímých nosníků. Atletická hala funguje dobře samostatně, ale také umožňuje přímé napojení dalších hal a funkcí v budoucnu, čemuž odpovídá například vstupní fasáda z komůrkového polykarbonátu. Dukla sportovní je v našem návrhu částí města s veřejným volnočasovým parkem i s víceúčelovými domy. Areál je navržen tak, aby mohl růst společně s jeho významem i nároky a potřebami města.

Hodnocení poroty:
Pozitivně porota hodnotí rozčlenění sportovního areálu na „dva světy“ – vnitřní určený pro sportovce a venkovní určený pro veřejnost –, stejně jako vytvoření 2,5 km nových běžeckých stezek. Práce s terénem a vytvoření zvlněné krajiny se sportovně-herním využitím například při zimním sáňkování je porotou vnímána jako jeden z nejlepších momentů návrhu, vedle nápaditého řešení stávající tribuny a objektu karantény. Zapojení školního areálu do komplexu sportoviště, zklidnění komunikace před stávající budovou školy a celkovou otevřenost areálu porota pokládá rovněž za krok správným směrem. Negativní stránkou návrhu pak je například chybný odhad stavebních nákladů, vytvoření neúměrně dlouhých chodeb v celém komplexu a nedopracovanost fasád objektů II. etapy. Zastřešení atletické haly navíc porota hodnotí jako celkově zbytečně komplikované, velmi nákladné a provozně ne zcela vhodné řešení.

Návrh ke stažení ZDE.

Finalista - odměna

ADR, Praha (CZ)
Autor: Aleš Lapka
Spolupráce: Pavel Čermák, Šárka Chroustová, Martin Kuklík

Autoři o projektu:
Cílem návrhu je vytvořit komplexní sportovní areál, který je otevřený široké veřejnosti, a zároveň splňuje kritéria pro výkon vrcholového sportu. Hlavními aspekty návrhu jsou snadná prostupnost areálem, otevření celého území, zohlednění již vzrostlé zeleně a vytvoření nových parkových ploch přívětivých k rekreaci. Díky práci s terénem jsou přirozeně vymezeny plochy pro vrcholové sportovce a plochy pro rekreační návštěvníky a bez nutnosti oplocení tak nedochází ke křížení provozů. Revitalizace celého areálu bude probíhat postupně po několika etapách. V první etapě je navržena realizace novostavby souboru sportovních hal – atletické haly, haly na házenou, haly pro úpolové sporty a gymnastické haly. Všechny tyto haly tvoří jeden celek – dalo by se říct srdce celého areálu, kde bude také centrální recepce pro všechny v budoucnu plánované části. Všechny haly realizované v této etapě bude možné projít tzv. suchou nohou. V této fázi by zároveň s výstavbou nových hal měla být revitalizována téměř celá plocha parků, venkovních hřišť a část inline okruhu.

Hodnocení poroty:
Návrh ve velké míře pracuje s terénem a jako jeden z mála tak vytváří krajinu, která zahrnuje i pochozí střechy pro sport a pobyt. Vstupní plaza navíc vytváří příjemný veřejný prostor. Zahloubení staveb do terénu však přináší řadu problémů – navýšení stavebních nákladů, složitější etapizaci výstavby a v neposlední řadě nevhodné umístění úpolových sportů do prostor bez přirozeného osvětlení. Autorům se dle názoru poroty nepodařilo vytvořit kompaktní sportovní areál, což je patrné například v odtržení gymnastické haly a problematickém tvarování jejího prostoru nebo vzniku četných zbytkových prostorů.

Návrh ke stažení ZDE.

Finalista - odměna

CMC, Praha (CZ)
Autoři: Vít Máslo, David R. Chisholm, Adriano Ferrer Escayola
Spolupráce: Zuzana Kodešová, Yulia Pozynich, Yasaman Ghanaeimiyandoab

Autoři o projektu:
Severojižní osa se stává dynamickou a působivou zónou pohybu. Mírné sedmistupňové natočení nové atletické haly usměrňuje pohyb a proudění návštěvníků směrem ke všem hlavním disciplínám. Zóna 1, východní hrana, pokrývá potřeby míčových her. Tato integrita funkce je vyjádřena právě skrze jednotící zastřešení. Sloupy vedou návštěvníky mezi jednotlivými disciplínami. Zóna 2, centrální, je věnována hale pro ostatní sporty a funkce. Zóna 3 je venkovním sportovním areálem s novou vstupní budovou tiskového centra, kavárnou na východě a zrekonstruovanou tribunou na západě.

Hodnocení poroty:
Porota v návrhu ocenila snahu o vytváření městského charakteru, o navázání na okolní zástavbu a práci s detaily dláždění ve veřejném prostoru. Pozitivně byl také hodnocen přepracovaný vstupní prostor a navržená lezecká stěna na „slepé“ fasádě atletické haly. Otázkou zůstal poměr zpevněných a nezpevněných ploch. Připomínky a doporučení poroty, bohužel, nebyly v rámci druhého kola z velké míry brány na zřetel – atletická hala nevyhovuje provozním požadavkům a areály pro vrhačské sporty zůstaly také podceněny. Celá západní sestava hal pod naddimenzovanou střechou navíc není adekvátní měřítku okolí.

Návrh ke stažení ZDE.


Přehled soutěžních návrhů I. kola soutěže

 

01

Paris, FR

Atelier CMJN / AED Project / Terra Florida

François Lepeytre, Gaël Brulé, Hector Herca, Marisa Benedetti, Martin Roynard

1. místo 

Postery ke stažení

02

Praha, CZ

Miloš Kopřiva, Milada Bláhová, Pavel Jurčík, Miroslav Němeček, Tomáš Dantlinger, Sasha Tsesko, Lenka Valášková 

Postery ke stažení

03

Guimarăes, PT

Martins Architecture Office

José Martins, Marta Machado, Sara Pertile, Ana Moura, Joăo Rosmaninho, Lucas Silva

Postery ke stažení

04

London / Taipei, UK / ROC

Maxthreads Architecture & Urban Design / MAUD

Max Chimin Yang, Eli She, Christabel Lee, Fred Andre, Key Liu, Eric Lu, Demi Chen

Postery ke stažení

05

București, RO

RE-ACT NOW ARCHITECTURE

George Mario Kuibus, Sabin Purice, Oana Purice, Ruxandra Osiac

Postery ke stažení

06

Brno, CZ

Jiří Vítek, Jiří Železný 

Postery ke stažení

07

Amsterdam, NL

NOAHH / Temp.architecture

Patrick Fransen, Tom Bergevoet, Barbara Weber, Irina Andrei, Blaz Solar, Rimaan Al-Dujaili, Reijer Pielkenrood, Amaia Oiarbide, Laura Nazzari, Shie Suzuki, Ilse Bakker

Postery ke stažení

08

Praha, CZ

ADR

Aleš Lapka, Šárka Chroustová, Pavel Čermák,Zuzana Kubová 

finalista

Postery ke stažení

09

Praha, CZ

Bogle architects 

Postery ke stažení

10

Rotterdam, NL

BOARD

Bernd Upmeyer, Filippo Foschi, Efrain Perez del Barrio

Postery ke stažení

11

Shanghai, PRC

Peter Femboeck 

Postery ke stažení

12

New York, USA

Only If Architecture 

Postery ke stažení

13

Praha, CZ

RKAW

Radek Kolařík, Lada Kolaříková, Vojtěch Jelínek, Alexandros Kaminaras, Eva Ondrušková, Markéta Vopelková 

Postery ke stažení

14

Praha, CZ

Sportovní projekty

Viktor Drobný, Martin Kabriel, Eva Bartošová 

Postery ke stažení

15

Praha, CZ

ECHOROST ARCHITEKTI

Jaroslav Hulín, Jiří Pavlíček, Jan Kvita 

mimořádná odměna

Postery ke stažení

16

Praha, CZ

CMC architects

Vít Máslo, David R. Chisholm, Adriano Ferrer Escayola, Zuzana Kodešová, Yulia Pozynich

finalista 

Postery ke stažení

17

Bratislava, SK

Ján Studený, Peter Stec, Maroš Bátora, Marián Počúch, Filip Kusák, Eva Kvašajová, Kristína Rypáková, Gabriela Smetanová, visualarch 

2. místo

Postery ke stažení

18

Praha, CZ

m4 architekti

Miroslav Holubec, Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Jana Zdeňková 

Postery ke stažení

19

Budapest, HU

Zoltán Schrammel, Gyula Grédics, Liang Shui, Camille Laudsa-Yvin, Antoine Morel 

Postery ke stažení

20

Berlin, DE

magma architecture

Martin Ostermann, Lena Kleinheinz, Piotr Fabirkiewicz, Ana Ramos 

Postery ke stažení

21

Dubai, UAE

Svilen Nickola Todorov + Greenstyle Architecture

Svilen Nickola Todorov, Indukrian Thachillath, Mary Rico, Nanak Singh

vyloučen

Postery ke stažení

Katalog soutěžních návrhů ke stažení ZDE.