Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a připrava pracovní síly

Silné stránky
 • Konkurenceschopná a diverzifikovaná ekonomika v rámci ČR
 • Ekonomický potenciál s vazbami na evropský a světový, zejména automobilový, chemický a elektrotechnický průmysl, dlouholetá tradice v elektrotechnickém a chemickém průmyslu
 • Výhodná geografická poloha v rámci České republiky a kvalitní železniční spojení (mezinárodní koridor), civilní letiště
 • Síť škol regionálního i nadregionálního významu (Univerzita Pardubice, SPŠE a VOŠ, SPŠPT) s různorodou nabídkou učebních a studijních oborů
 • Systém dálkového vytápění, dostatek energetických zdrojů, pitné vody
 • Kvalitní společenské, kulturní a sportovní zázemí stotisícového města a v rámci aglomerace Hradec Králové – Pardubice – Chrudim

 

Slabé stránky
 • Nedostatečná orientace na kvalifikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou
 • Nedostatek vědecko–výzkumných kapacit v některých oborech (elektro)
 • Nedostatečné prostory pro strategické služby
 • Nedostatečné napojení na dálniční síť, špatná silniční infrastruktura v rámci města
 • Kompetence města v oblasti školství, nemožnost ovlivnit obsah terciárního a sekundárního vzdělávání
 • Chybějící technické profese (od vyučených až po absolventy VŠ) a současně nabídka převyšující poptávku odborných studijních oborů
 • Málo kvalifikovaných učitelů pro některé předměty na základních školách (jazyky, informatika, matematika) a odborných předmětů ve středních odborných školách
 • Nutnost zaměstnávat „agenturní pracovníky“ ze zahraničí, chybí podmínky (bydlení) pro jejich stabilizaci
 • Nedostatečná podpora malého a středního podnikání
 
Příležitosti
 • Pokračující zájem zahraničních investorů, možné přilákání investic do výzkumu a vývoje
 • Využívání pardubického letiště pro potřeby civilního provozu
 • Dostavba dálnice D11 do východních Čech, napojení na rychlostní komunikaci R35 a obchvat průmyslové zóny
 • Rozvoj nabídky programů a kurzů celoživotního vzdělávání na všech úrovních školských zařízení včetně soukromých subjektů
 • Vytváření podmínek pro další rozvoj Univerzity Pardubice a jejího soužití s městem
 • Převzetí a využití stávajících vojenských areálů, rozvoj a další využití MPZ
 • Splavnění Labe – výstavba MLC
 
Hrozby
 • Dopravní infrastruktura nebude dokončena
 • Špatný systém rozpočtového určení daní (nízká motivační složka)
 • Odchod investorů do zemí s nižšími náklady práce
 • Nedokončená reforma veřejných financí (včetně penzijního systému a zdravotnictví), nedostatečnost veřejných financí pro investice
 • Snížená kvalita výuky na ZŠ a SŠ zejména cizích jazyků, informatiky, případně technických předmětů
 • Postupné vymizení některých řemesel a služeb ve městě
 • Zánik civilního provozu letiště
 • Špatné prostředí pro vznik a rozvoj malých firem a strategických služeb
 • Nízká mobilita pracovní síly a demografický vývoj populace
 • Rozvoj podnikatelských záměrů bude omezen nedostatkem pracovní síly z důvodu nedostatečné bytové výstavby