Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Východiska přípravy

Při zpracování dokumentu byly využity dostupné strategické a rozvojové dokumenty Statutárního města Pardubice (Strategický plán rozvoje města Pardubice, Územní plán města Pardubic) a také relevantní regionální (Regionální operační program NUTS II Severovýchod), krajské (Program rozvoje Pardubického kraje) a národní (Národní rozvojový plán České republiky, Národní referenční strategický rámec ČR 2007 – 2013, Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 - 2013) strategie. 

Východiskem pro přípravu Integrovaného plánu je socioekonomická analýza města a geografické zóny IPRM. Jejím cílem je identifikovat problémy, které musí IPRM "Přitažlivé město" řešit, a zajistit tak logický rámec pro výběr strategie, cílů, priorit, opatření a aktivit IPRM na základě analýzy dostupných dokumentů, dat a odborných diskusí s relevantními subjekty. Poznatky z těchto analýz logicky zdůvodňují potřebu finanční podpory a intervence a tvoří tak základ pro stanovení priorit IPRM. Tato analýza byla zpracována v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města a v souladu s podmínkami oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center v rámci ROP NUTS II SV 2007-2013.
 

Pro vypracování analýzy byly využity zejména následující zdroje dat:

  • Český statistický úřad
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Registr ekonomických subjektů
  • Úřad práce Pardubice
  • Magistrát města Pardubice