Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Organizační zajištění přípravy a realizace IPRM

Základní organizační principypřípravy IPRM "Přitažlivé město"

v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj:

  • Město určí manažera pro integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM), který bude odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM.
  • Na základě analýz, strategií a dalších podkladů město zpracuje IPRM (zvolí zónu/téma, stanoví cíle IPRM a strategii k jejich dosažení, zapojí partnery, atd.).
  • Transparentním způsobem popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva, město dále vybere projektové záměry/projekty, které nejlépe naplňují strategické záměry města a priority definované v IPRM. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na zabránění neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu.
  • Město uskuteční veřejné projednání návrhu IPRM. Bude informovat o strategických záměrech, cílech a prioritách, a oblastech aktivit a možnostech zapojení ve fázi přípravy, zpracování a realizace IPRM.
  • Návrh IPRM projedná a schválí zastupitelstvo města.

 

Organizační zajištění přípravy a realizace IPRM "Přitažlivé město"

na základě uvedených principů stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj a další metodikou pro přípravu IPRM byl usnesením rady a zastupitelstva ustaven Řídící výbor pro IIPRM "Přitažlivé město".
 
Řídící výbor zodpovídá orgánům města (radě města a zastupitelstvu) za přípravu a realizaci IPRM. Zejména projednává výběr dílčích projektů, projednává IPRM před předložením orgánům města, zajišťuje veřejné projednání, projednává monitorovací zprávy za IPRM a posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM před jejich předložením ke schválení orgánům města.
 
Manažer IPRM zodpovídá za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. Manažer je kontaktní osobou pro komunikaci s řídícími orgány příslušných operačních programů a dalších institucí.
 
Konečné schválení IPRM přísluší orgánům města (radě a zastupitestvu).


Členové řídícího výboru IPRM "Přitažlivé město"

členorganizace / funkce
Ing. Martin Charvát  primátor města – předseda ŘV
Ing. Jiří Rozinek 1. náměstek primátora
Ing. Jan Řehounek náměstek primátora - místopředseda ŘV
Ing. Helena Dvořáčková náměstkyně primátora
Mgr. Jakub Rychtecký náměstek primátora

Ing. Roman Línek, MBA

(náhradník Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, Krajský úřad Pardubického kraje)

1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Jolana Štěpánková

(náhradník Bc. Jana Machová, DiS., Koalice nevládek Pardubicka, o.s.)

ředitelka Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“
 Ing. arch. Pavla Pannová Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic

Ing. arch. Iva Svobodová

(náhradník Ing. Petra Sůrová, Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.)

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s

MANAŽEŘ IPRM "Přitažlivé město"
Ing. Kateřina Rašková, odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic