Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vyhlášky a nařízení

Cena za nucený odtah

Stanoví maximální cenu za nucený odtah, hlídání silničních vozidel a přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla porušujícího předpisy.

Daň z nemovitosti

Stanoví výši koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitosti na území města.

Hubení obtížných hlodavců

Stanoví podmínky provádění deratizace na území města.

Hřbitovní a kremační služby

Stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užívání hrobového místa a služby související s provozem krematoria

Komunální a stavební odpad

Stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Lesní hospodářské osnovy

Stanoví zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy v katastrálních územích uvedených v nařízení č. 2/2008, č. 5/2013, 3/2014 a 3/2018 vydaných městem Pardubice.

Městská policie

Zřízení Městské policie Pardubice, stejnokroj strážníků a jejich identifikace.

O ověřování znalostí řidičů taxislužby

Stanoví podmínky k provádění zkoušek řidičů taxislužby z místopisu města Pardubic.

Poplatek za komunální odpad

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za odpad.

Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek ze psů

Předmět poplatku a poplatník, ohlašovací povinnost, sazba, splatnost, osvobození, vznik a zánik poplatkové povinnosti u místního poplatku ze psů.

Požární ochrana při akcích

Stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

Požární řád města

Organizace a zásady zabezpečení požární ochrany na území města.

Propagace sázkových her

Stanovení opatření k omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Regulace výherních hracích přístrojů

Stanoví, kde na území Městského obvodu Pardubice I, MO II, MO III a MO V lze provozovat výherní hrací přístroje.

Statut města

Členění města do městských obvodů, orgány města a některých obvodů, majetek svěřený městským obvodům, kompetence městských obvodů v samostatné a přenesené působnosti.

Stání na místních komunikacích

Stanoví místní komunikace, které lze užít ke stání pouze za sjednanou cenu, místní komunikace, na nichž je povoleno stání motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého bydliště a podnikatelům, kteří mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Symboly města

Stanoví znak města, vlajku města, primátorské insignie a barvy města.

Školské obvody základních škol

Stanoví školské obvody základních škol zřízených městem.

Školské obvody mateřských škol

Stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem.

Technická mapa města Pardubic

O vedení technické mapy města

Tržní řád

Stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, trzích a tržních místech.

Veřejný pořádek

Zákaz kouření na dětských hřištích a stortovištích, zákaz volného pobíhání psů, vymezení prostor pro volné pobíhání psů, zákaz vstupu psů na vymezené plochy dětských hřišť, plochy veřejné zeleně, na nichž je zákaz stání a jízdy vozidel, zákaz žebrání na území městského obvodu I, podmínky pořádání veřejné přístupných podniků, úprava provozní doby předzahrádek, noční klid.

Zimní údržba místních komunikací

Stanoví místní komunikace, na nichž se vykonává zimní údržba, rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic.