Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Volby 2021

Kam jít volit?

Vyhledávač volebních okrsků

Volby do PS Parlamentu ČR 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.


VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 1. října 2021 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz níže Voličské průkazy).

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vyhotovené voličské průkazy se budou vydávat od čtvrtka 23. 9. 2021. 

Volič může požádat osobně u úřadu příslušného městského obvodu (MO I až VIII), který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 6. 10. 2021 do 16:00 hod.

Žádost o vydání voličského průkazu (viz formulář níže) lze podat i v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

V případě volby s voličským průkazem, volič vybírá z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní.

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.