Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění Územního plánu města Pardubic po XX. změně

vydaná dokumentace (aktuálně platný územní plán)

 

Interaktivní mapa

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta

Projektant:
Atelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: duben 2021

Uložení změny územního plánu:
XX. změna Územního plánu města Pardubice byla vydána Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání dne 29.04.2021 usnesením č. Z/2117/2021.

Do Úplného znění Územního plánu města Pardubice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Úplného znění Územního plánu města Pardubice bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.


 

Zrušení části XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice Krajským soudem:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl rozsudkem vyhlášeným pod č.j. 52 A 49/2021-105 ze dne 11. října 2021 takto:

Opatření obecné povahy – XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice – vydané usnesením zastupitelstva Statutárního města Pardubice ze dne 23.11.2017, které nabylo účinnosti dne 21.12.2017, se v části vymezující plochy „OK – občanská vybavenost koncentrovaná“ na pozemcích parcelní číslo 1803/6, 10800/2, 1798/1,1798/2,1800/ a 1803/13, vše v katastrálním území Pardubice, zrušuje ke dni 14.12.2020.