Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Cesta k propojce Pardubiček s Višňovkou je otevřena

25.10.2017 | Zastupitelé města vybrali variantu, podle níž bude dopracován návrh XIX. změn územního plánu města Pardubic, která v budoucnu umožní propojení Pardubiček s Višňovkou. Vybraná varianta, která je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, vymezuje dopravní koridor, do něhož je možné umístit jak přeložku silnice I/2, tedy jihovýchodní obchvat, tak místní komunikaci propojující ulice Pod břízkami a Kyjevská.

Radnice

 „Tyto změny územního plánu města, jejichž příprava po rozhodnutí zastupitelů může dále pokračovat, vytváří předpoklady pro vytvoření nového silničního propojení ulic Pod Břízkami, K židovskému hřbitovu a Kyjevská a koordinuje tento záměr se záměrem výstavby jihovýchodní tangenty v tomto úseku. Nyní bude rozhodnutí zastupitelstva, tedy výběr varianty číslo 1 a pokyny k dopracování návrhu XIX. změn předán zpracovateli, který připraví návrh XIX. změn. Po zpracování návrhu v souladu s pokyny, bude vypsáno veřejné projednání,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Propojka jižní a východní část Pardubic do doby, než bude postaven jihovýchodní obchvat, odlehčí dopravě v centru města a zpřístupní nemocnici i z jižní strany,“ dodala náměstkyně s tím,  že po dokončení obchvatu se může komunikace změnit třeba na cyklostezku.

Schválená varianta pořízení XIX. změn vymezuje tzv. koridor pro dopravní stavby, který vytvoří prostor pro prověření jak možnosti umístění přeložky silnice I/2 tak navrhovaného místního propojení Višňovka – Pardubičky v následně zpracovávané územní studii. Tento vymezený koridor je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, jelikož respektuje trasu přeložky silnice I/2 – jihovýchodní obchvat. Nezbytná je koordinace obou staveb v další fázi projektové přípravy s co možná nejšetrnějším využitím území okolo dopravních staveb, které jsou obklopeny plochami zeleně. Přesné umístění stavby přeložky, s ohledem na možné změny v křížení této stavby s existujícími silnicemi, bude prověřováno v územní studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území.

Změna územního plánu tedy v žádném případě neovlivní plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu. „Platný Územní plán města Pardubic počítá s výstavbou jihovýchodní tangenty a na tom nic nemění pořízení XIX. změn územního plánu, které s ní rovněž počítají,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.

Tiskový úsek