Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů 2018

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č.7/2017 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví pro rok 2018 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2018. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice. V roce 2018 jsou předpokládány celkové náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 72,2 mil. Kč. Skutečné – vypočítané náklady odpadového hospodářství ve městě Pardubice činí na občana 790,- Kč. Přestože město Pardubice bude „systém odpadového hospodářství“ (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat částkou 28,1 mil. Kč ze svého rozpočtu, připravilo ještě širokou škálu osvobození od platby. Místní poplatek neplatí:

 1. Poplatník umístěný do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 2. Poplatník umístěný do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 3. Poplatník umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
 4. Poplatník, který v kalendářním roce nedovršil věku 6 let.
 5. Poplatník, který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem, žijícím ve společné domácnosti.
 6. Poplatník, který se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržuje v zahraničí (tj. mimo území ČR) (nárok na osvobození od poplatku se vztahuje pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí),
 7. Poplatník po dobu výkonu vazby a nepodmíněného trestu odnětí svobody.
 8. Cizinec, který podle zákona upravujícího pobyt na území České republiky pobývá na území statutárního města Pardubic přechodně po dobu delší 3 měsíců.
 9. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území statutárního města Pardubic.
 10. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na území statutárního města Pardubic, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále také „stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům“), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li k této stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, příp. doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

 Úhrada poplatku

 1. Složenkou – správci poplatku - úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI a VII budou složenky rozesílat v průběhu měsíců leden až duben těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést   „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

  Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a  rozesílat  složenky.   Jejich  rozeslání  ze  strany  jednotlivých  správců  poplatku   (jednotlivé úřady městských obvodů)   je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky.

 2. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).

 3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic na Náměstí republiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magistrátu ve Štrossově ul.) do 30. 4. 2018.  Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Miroslav Míča, odbor životního prostředí