Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů 2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č.11/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví pro rok 2017 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2017. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice. V roce 2017 jsou předpokládány celkové náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 71,2 mil. Kč. Skutečné – vypočítané náklady odpadového hospodářství ve městě Pardubice činí na občana 779,- Kč. Přestože město Pardubice bude „systém odpadového hospodářství“ (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, separační dvory, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat částkou 26,8 mil. Kč ze svého rozpočtu, připravilo ještě širokou škálu osvobození od platby. Místní poplatek neplatí:

 1. Fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 2. Fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 3. Fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 4. Fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 5. Fyzická osoba, která v kalendářním roce nedovršila věku 6 let.
 6. Fyzická osoba, která je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem, žijícím ve společné domácnosti, pokud bude tato skutečnost prokazatelně doložena; u dítěte, které dosáhlo 15 let věku, je poplatník povinen prokazatelně doložit, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání.
 7. Fyzická osoba, která se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržuje v zahraničí (tj. mimo území ČR), pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká (nárok na osvobození od poplatku se vztahuje pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
 8. Fyzická osoba po dobu výkonu vazby a nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.
 9. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci pobyt ve statutárním městě Pardubice. 

Vznik nároku na osvobození bodů 1 až 4, 6 a 8 je poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit a doložit zánik nároku na osvobození.

 

Úhrada poplatku

 1. Složenkou – správci poplatku - úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI a VII budou složenky rozesílat v průběhu měsíců leden až duben těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést   „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout    a  rozesílat  složenky.   Jejich  rozeslání  ze  strany  jednotlivých  správců  poplatku   (jednotlivé úřady městských obvodů)   je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky.

 1. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).
 2. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic  na Náměstí republiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magistrátu ve Štrossově ul.) do 30. 4. 2017.     Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Miroslav Míča, odbor životního prostředí