Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí

Vedoucí: Bc. Jana Procházková, DiS.
Telefon:
+420 466 859 659
E-mail:
jana.prochazkova@mmp.cz

Adresa oddělení:
Magistrát města Pardubice
Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Umístění kanceláří:
U Divadla 828, 530 21 Pardubice  2. patro

 • Je správcem majetku města v rámci svěřené kapitoly, spravuje rozpočtové prostředky odboru, sleduje hospodaření a zajišťuje finanční vypořádání za uplynulý kalendářní rok za celý odbor.

  • Spravuje rozpočtové prostředky Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti (včetně prostředků na nájemné nebytových prostor), Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a Programu podpory rodinných center, připravuje ekonomické podklady pro orgány města a jimi zřízené poradní a iniciativní orgány.

  • Na základě rozhodnutí příslušných orgánů uzavírá prostřednictvím vedoucího odboru smlouvy o poskytnutí dotace a kontroluje účelné a účelové využití prostředků dotací.

  • Připravuje odborné podklady a vyjádření pro věcně příslušné komise rady města.

  • Zpracovává ekonomické podklady a sleduje čerpání rozpočtů projektů v rámci působnosti odboru podpořených z evropských fondů.

  • Zajišťuje odbornou metodickou činnost vč. oblasti rozpočtu a financování u příspěvkové organizace zřízené městem Pardubice (Sociální služby města Pardubic), zabezpečuje oblast přípravy návrhu provozních rozpočtů vč. jejich změn.

  • Na základě postoupených podkladů vede účetní a operativní evidenci pohledávek vzniklých na odboru, všechny pohledávky vymáhá, sleduje jejich splatnost a v případě bezúspěšného mimosoudního jednání připravuje a zpracovává podklady pro právní vymáhání, které následně zabezpečuje.

  • Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, zpracovává komunitní plán rozvoje sociálních služeb, aktualizuje jej a v souladu s rozhodnutím orgánů města a ve vazbě na schválené prostředky i realizuje.

  • V mezích samostatné působnosti města zpracovává koncepční materiály sociální a rodinné politiky města, případně i kraje a státu, podílí se na vyhodnocování a realizaci strategických materiálů města.

  • Ekonomicky zajišťuje činnost Multikulturního centra a provoz městské ubytovny v Češkově ul. vč. inventarizace majetku a kontroly čerpání přidělených finančních prostředků na provoz.

  • Procesně vyhodnocuje fungování ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením vč. inventarizace majetku v prostorách ordinace

  • Zajišťuje pohřby na náklady města (vypravování pohřbů a řešení dědictví), zpracovává pro příslušné ministerstvo podklady a žádosti o proplacení výdajů vynaložených městem za pohřby na náklady města.

  • Procesně zajišťuje a vyhodnocuje projekt SENIOR-TAXI, přijímá a zpracovává žádosti o tuto službu, vydává průkazy žadatelům o službu.

 

Kontakty na pracovníky:

JménoEmail/TelefonLokalita/Dveře

Bc. Jana Procházková, DiS.

jana.prochazkova@mmp.cz

466 859 659

U Divadla 828

205

Bc. Michaela Stránská

michaela.stranska@mmp.cz

 466 859 769 

U Divadla 828

206 

Marcela Ožďanová

marcela.ozdanova@mmp.cz

466 859 144

U Divadla 828

204

Daniela Víznerová

daniela.viznerova@mmp.cz

466 859 623

U Divadla 828

204

Martina Burdová, Lic.

martina.burdova@mmp.cz

466 859 620

U Divadla 828

207