Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Příručky ke stažení

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost

Minimanuál Vás připraví na skutečnost, jak postupovat v případě výpadku v dodávce elektrické energie, ale i na na to, jak lépe čelit následkům těchto výpadků.

Řešení mimořádných událostí a krizových situací

Příručka je určena zejména pro starosty obcí a zabývá se problematikou přípravy obce na mimořádné události a krizové situace, ochranu obyvatelstva apod. Současně řeší mimo jiné i problematiku provádění evakuace v rámci povodňové ochrany.

Příručka obyvatelstvu pro případ ohrožení

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání. Najdete zde informace o varovných signálech a o tom, jak se chovat, když je uslyšíte. Příručka se zabývá osmi různými situacemi (druhy mimořádných událostí), se kterými se můžeme setkat a způsobem reakce na ně.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka je určena také zejména pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách tzv. vnějšího havarijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb., kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku však lze využít i v ostatních případech, neboť téměř každý z nás žije v blízkosti silnic či železnic. Po nich se přepravují velká množství nebezpečných chemických látek a bohužel k nehodám dochází stále.

Humanitární pomoc v České republice (III. aktualizované vydání)

Příručka se zabývá problematikou poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu za mimořádných situací a obsahuje i výčet řady organizací a institucí, které se zabývají poskytováním této humanitární pomoci.

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Tato příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické a podnikající fyzické osoby. Potřebné informace v ní však naleznou všichni občané.

Co je smogová situace a jak se chovat, je-li vyhlášena

Vysvětlení pojmu smogová situace, objasnění vyhlašovaných stupňů a hodnot překročení limitů škodlivých látek v ovzduší.

Jak se chovat při dlouhotrvajících vysokých venkovních teplotách

Doporučení Státního zdravotního ústavu, jak se chránit při dlouhotrvajících vysokých venkovních teplotách.

Doma bezpečně

Tato publikace je určena pro širokou veřejnost, které má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů. Snahou je srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí vzniku spojená s „bydlením“ a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale mohou mít tragické důsledky.

Další příručky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, některé vč. cizojazyčných mutací (EN, DE, FR).

Jakékoliv dotazy, týkající se výše uvedené a související problematiky je možné směřovat na pracovníky oddělení krizového řízení osobně, telefonicky (466 859 604, 466 859 601) nebo prostřednictvím e-mailové adresy krizove@mmp.cz.