Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Postup fyzických a právnických osob v případě oznámení podezřelého nálezu

Před zahájením samotných prací, které by mohly být z hlediska možného nálezu nevybuchlé munice, zejména leteckých bomb pocházejících z konce 2. světové války, rizikové, proběhne podrobný pyrotechnický průzkum. Tento provede odborná firma, která zná nejen dobře místní podmínky, ale je vybavena i potřebnou technologií.

Pyrotechnický průzkum proběhne zejména ve dvou etapách. První etapa proběhne v březnu a dubnu 2015, kdy proběhne tzv. "plošný pyrotechnický průzkum", který bude zaměřen na průzkum do hloubky okolo 4 metrů. Druhá etapa se bude týkat "hloubkového pyrotechnického průzkumu", a to v místě, kde budou umístěny piloty mostní konstrukce. Tento bude probíhat až do hloubky 8 až 12 metrů, vrtáním průzkumných sond, na přelomu let 2015 a 2016.

Pokud dojde v průběhu provádění pyrotechnického průzkumu k detekci podezřelého předmětu, jenž bude vykazovat znaky letecké bomby, bude toto místo označeno. Zatím nebudou probíhat žádné výkopové práce a pyrotechnický průzkum bude pokračovat.

Po ukončení celé etapy nebo její podstatné části, proběhne opět vyhodnocení podezřelých signálů z magnetometrického průzkumu (magnetometrie = jedna z fyzikálních metod provádění pyrotechnického průzkumu, založená na měření absolutních hodnot intenzity magnetického pole) a bude svolána pracovní porada zástupců města, složek integrovaného záchranného systému, dodavatele stavby a pyrotechniků.

Na jednání bude stanoven další postup činností, zejména stanovení způsobu ověření podezřelého nálezu a datum a časový úsek provedení těchto prací. Provedení bude plánováno na dobu, která bude z hlediska možného nařízení evakuace (v případě pozitivního vyhodnocení nálezu) nejpřijatelnější, tedy nejspíše v sobotu či neděli.

Pokud by tedy při ověřování nálezu, tzn. již při prováděném odkopávání místa nálezu, bylo potvrzeno, že se jedná o nevybuchlou leteckou bombu, budou zahájena všechna nezbytná opatření, s kterými se můžete seznámit také na stránkách města nebo v lednovém čísle Radničního zpravodaje.

Aby případná evakuace nezasáhla občany nebo právnické a podnikající fyzické osoby nepřipravené, zveřejní město prostřednictvím internetových stránek města, hromadných informačních prostředků (tisk, rozhlasové a televizní vysílání) a místního informačního systému (drátový i bezdrátový rozhlas a vybrané elektronické sirény), a to v dostatečném časovém předstihu, tyto informace:

  • k čemu došlo, tzn. že byl učiněn podezřelý nález v lokalitě, kde by se mohlo jednat o nevybuchlou leteckou bombu
  • jaký bude další postup činností k odstranění rizika nekontrolovaného výbuchu munice
  • kdy budou probíhat výkopové práce za účelem zjištění, o co se jedná, tzn. zda se jedná o nevybuchlou leteckou bombu nebo o jiný předmět, uveden bude datum a čas provádění těchto prací
  • budou oznámena doporučení občanům, jejichž místo bydliště se nachází ve vzdálenosti až 1100 metrů okolo místa podezřelého nálezu, tzn. aby na uvedenou dobu, bude-li to možné, opustili místo bydliště a vyhnuli se tak případné nečekané evakuaci v případě potvrzeného nálezu letecké bomby, v opačném případě, aby se alespoň na eventualitu evakuace v uvedený den připravili

Tento postup jednak nezastihne občany zcela nepřipravené, ale právnickým či podnikajícím fyzickým osobám poskytne dostatek času se připravit na eventualitu, že budou muset ukončit prodej, výrobu, poskytování služeb a pod. Na tuto možnost byly již předem upozorněny dopisem primátora města. Současně se budou moci všechny subjekty, které se na případné evakuaci budou podílet, předem připravit, a to na konkrétní datum.

obr. 1

Využití magnetometrie při pyrotechnickém průzkumu (zdroj: www.pyrotechnickypruzkum.cz)

Využití magnetometrie při pyrotechnickém průzkumu

obr. 2

Pyrotechnický průzkum na dostihovém závodišti v Pardubicích (zdroj: www.borgata.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3

Detail výsledku magnetometrického pyrotechnického průzkumu na dostihovém závodišti v Pardubicích, se zákresem podezřelého nálezu, v tomto případě negativním (zdroj: www.borgata.cz)