Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace veřejnosti o havarijním plánování dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

V současné době dochází k aktualizaci Havarijního plánu Pardubického kraje, k aktualizaci zdrojů i zón ohrožení. Aktuální informace, včetně grafických informaci na Geoportálu města, budou k dispozici v průběhu měsíce května roku 2019.

Havarijní plán Pardubického kraje je základním dokumentem v oblasti havarijního plánování a slouží především jako plánovací dokument při provádění záchranných a likvidačních prací. Jeho tvorba vyplývá ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „zákon“). Podrobnosti ke zpracování havarijního plánu jsou uvedeny v § 25 respektive v Příloze č. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb. Statutární město Pardubice má k dispozici výpis havarijního plánu kraje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Zdroje rizik a velikost zón ohrožení byly stanoveny, v souladu se zákonem, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Velikost jednotlivých zón a pásem okolo určených zdrojů rizik vychází z analýzy, která byla provedena metodou expertního odhadu a dle metodiky IAEA – TECDOC-727. Tato metoda se zabývá relativním hodnocením zdrojů rizika na základě závažných havárií. Za potencionální zdroje rizik jsou považována zařízení, která obsahují nebezpečnou látku. Uvažována jsou riziková zařízení stacionární (výrobní zařízení, sklady a pod.). Metoda uvažuje jediný typ následků havárií – mortalitu osob (počet úmrtí v poměru k počtu osob). Neuvažuje možnost závažného zranění, ohrožení životního prostředí a majetku či životů zvířat.

Jako možné zdroje rizik byly stanoveny např. vybrané čerpací stanice pohonných hmot včetně LPG a CNG.  Dále se jedná o významné zdroje rizik, jako jsou technologická zařízení s větším množstvím nebezpečných chemických látek, např. mrazírny, zimní stadion, plavecký areál apod.

V následujících přílohách (budou zde uvedeny v průběhu měsíce května 2019), které popisují stav k 1. lednu 2019, jsou zobrazeny zdroje rizik a zóny ohrožení na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice.
 
Další informace lze získat přímo na oddělení krizového řízení.