Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Odpadní vody, užívání vodního díla, vypouštění odp. vod, stavební povolení k vodním dílům, hlášení o produkci odpadů, přistavování kontejnerů, dotace, grantové řízení FEVO, lesní hosp. evidence...

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí
Název Typ Velikost
Žádost o společné vyjádření odboru životního prostředí k záměru PDF 367 kB
Oddělení vodního hospodářství
Název Typ Velikost
Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtu PDF 374 kB
Ohlášení PDF 155 kB
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF 187 kB
Oznámení o užívání stavby vodního díla PDF 159 kB
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu PDF 199 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru PDF 183 kB
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 163 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF 77 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 179 kB
Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu PDF 190 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu PDF 187 kB
Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění PDF 79 kB
Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu PDF 175 kB
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF 165 kB
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu PDF 170 kB
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu PDF 173 kB
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu PDF 183 kB
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) PDF 179 kB
Žádost o stavební povolení k vodním dílům PDF 195 kB
Žádost o udělení souhlasu PDF 178 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF 178 kB
Žádost o vyjádření PDF 152 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových PDF 189 kB
Žádost o povolení k některým činnostem RTF 56 kB
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro fyzické osoby RTF 71 kB
Oddělení ochrany přírody
Název Typ Velikost
Lesní hospodářská evidence PDF 374 kB
Náležitosti pro vydání loveckého lístku PDF 41 kB
Náležitosti pro vydání rybářského lístku PDF 47 kB
Vyrozumění o úmyslu těžby + 3 m3 na hektar za rok PDF 375 kB
Žádost o povolení těžby v porostech mladších 80 let PDF 376 kB
Žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu PDF 370 kB
Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa (50 m) PDF 368 kB
Žádost o vydání loveckého lístku PDF 1,1 MB
Žádost o vydání rybářského lístku PDF 572 kB
Žádost o vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa PDF 375 kB
Oddělení odpadů a ovzduší
Název Typ Velikost
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t NO PDF 303 kB
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu PDF 302 kB
Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší PDF 300 kB
Plán odpadového hospodářství města Pardubice PDF 1,18 MB