Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pracovní náplně pracovníků úřadu

Ing. Jana Růžičková (tajemnice)

jana.ruzickova@umo4.mmp.cz

Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům zařazeným do ÚMO Pardubice IV, plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především podle zákoníku práce. Ve spolupráci se starostou a místostarostou řídí činnost ÚMO Pardubice IV, podílí se na řádném zajištění fungování orgánů městského obvodu, na přípravě materiálů a podkladů pro jejich rozhodování, zabezpečuje plnění usnesení orgánů městského obvodu, řídí a kontroluje činnost pracovníků ÚMO.

Zajišťuje činnosti v oblasti životního prostředí:

 • vyjadřuje se k investičním záměrům na území obvodu, k rozvojovým a útlumovým záměrům podniků z hlediska životního prostředí
 • vykonává působnost příslušející obcím dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • vykonává státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v působnosti příslušející obcím
 • vykonává dohled nad údržbou zemědělských pozemků
 • dozírá nad dodržováním ustanovení vodního zákona, zákona o státní správě ve vodním hospodářství a předpisů podle nich vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek v působnosti příslušející obcím


Ing. Iva Matušková (referent sekretariátu a podatelny)

iva.matuskova@umo4.mmp.cz

 • zabezpečuje technicky i materiálně jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV, zajišťuje technicky a materiálně jednání starosty MO Pardubice IV, zodpovídá za kompletnost a archivaci materiálů jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV a zajišťuje po projednání Radou MO Pardubice IV následné vyřízení žádostí do Pozemkové komise
 • zajišťuje evidenci došlé pošty prostřednictvím elektronické spisové služby, roznos veškeré došlé pošty na úřadě a vyřizuje též její odeslání (Datové schránky, Česká pošta) a zajišťuje funkci administrátora v rámci elektronické Spisové služby od firmy CNS Mělník
 • zajišťuje práci sekretariátu (administrativní práce atd.), zajišťuje funkci podatelny , eviduje stížnosti,
 • archivuje poštu tajemnice a starosty
 • vede evidenci smluv uzavřených MO Pardubice IV
 • zajišťuje služby Czech POINTu, zastupuje při provádění legalizace podpisů a vidimace listin i mimo úřad v rámci obvodu
 • spravuje webové stránky MO Pardubice IV, zajišťuje vydávání Zpravodaje MO Pardubice IV
 • zajišťuje informování občanů prostřednictvím místního rozhlasu, osobně, telefonicky i ve vývěskách

 

Jitka Korečková, DiS. (referent přestupků)

jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

 • zajišťuje vymáhání ve správním či soudním řízení, všech správních, místních poplatků včetně místního poplatku z TKO, pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut uložených v rámci přestupkového řízení,vede jejich operativní evidenci
 • vydává rozhodnutí o povolení k provozu výherních hracích přístrojů, provádí kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá), odpovídá za odvod jejich části příslušnému finančnímu úřadu, kontroluje stanovený odvod na veřejně prospěšné účely,
 • vydává rozhodnutí o povolení k pořádání tombol apod., vyměřuje související správní poplatky, kontroluje výběry peněz a jejich využití,
 • projednává a rozhoduje jako státní orgán prvního stupně přestupky proti pořádku ve státní správě, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, vede evidenci přestupků a zpracovává roční statistické výkazy,
 • zajišťuje rozbory agendy, podílí se na připomínkování vyhlášek města, týkajících se veřejného pořádku
 • zajišťuje agendu vidimace a legalizace
 • zajišťuje, řídí a zodpovídá za provoz knihoven
 • zajišťuje dárkové balíčky při životních jubileích
 • vyřizuje dotace sportovním klubům, školám a jiným organizacím


Odbor investic, dopravy a životního prostředí, hospodářské správy
Stanislav Novák (vedoucí)

stanislav.novak@umo4.mmp.cz

 • řídí činnost podřízených pracovníků v OIDHS a pracovní čety MO
 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu OPP
 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu VVS
 • předkládá městu návrhy na investiční výstavbu, velké i drobné opravy na území obvodu a připravuje a zabezpečuje vlastní investiční akce a opravy v souladu s platnými právními předpisy
 • zajišťuje výběrová a poptávková řízení k jednotlivým akcím a zastupuje městský obvod při realizaci všech investičních akcí a oprav v obvodě
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně a prvků drobné architektury na území obvodu, zajišťuje údržbu svěřených objektů a vlastních zařízení, zajišťuje provádění předepsaných revizí a kontrol na objektech ve správě MO,
 • zajišťuje drobné opravy majetku ve správě MO
 • zajišťuje zimní údržbu chodníků a komunikací, smluvně i vlastní četou
 • vydává stanoviska k investičním záměrům a stavebním činnostem, které mají být realizovány na území obvodu
 • dává stanoviska, návrhy a podněty k jízdním řádům, provozu a umístění zastávek MHD
 • vykonává státní dozor nad MK v obvodě dle § 41 zák. č. 13/1997 a správu nad místními komunikacemi dle zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • provádí výkon majetkové správy nad místními komunikacemi a vyjadřuje se k operačním plánům (harmonogramům) letního i zimního úklidu komunikací
 • informuje veřejnost o omezeních v dopravě
 • spolupracuje se stavební a pozemkovou komisí a účastní se jejich jednání
 • předává úkoly od MO a komunikuje s Městskou policií Pardubice a přejímá jejich hlášení


Marcela Macounová (referent TKO+komunikace)

marcela.macounova@umo4.mmp.cz

 •  provádí výkon působnosti majetkové správy místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.
 • vydává stanoviska, návrhy a podněty k jízdním řádům, provozu a umístění zastávek MHD
 • podle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích provádí výkon správy na místních komunikacích v rámci obvodu :
  rozhoduje o vzniku, úpravách nebo zrušení sjezdů z MK na sousední nemovitosti, vydává rozhodnutí o zatřídění MK do jednotlivých tříd nebo do účelových komunikací, vydává rozhodnutí o uzavírkách, objížďkách na MK, vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání dle zákona č. 13/1997 v plném rozsahu zákona
  - vykonává státní dozor nad MK dle § 41 zák. č. 13/1997
  - vykonává kontrolní činnost plnění podmínek vydaných rozhodnutí na svém úseku
  - vyzývá majitele vraků vozidel k jejich odstranění, zabezpečuje jejich odtah
  - vybírá místní poplatky dle zákona č. 634/2004., o správních poplatcích za úkony na svěřeném úseku,
 • vybírá místní - poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zajišťuje plnění platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Statutárního města Pardubice :
  - registruje jednotlivé poplatníky,vybírá poplatky,provádí správu poplatku dle zákona č. 337/1992.,o správě daní a poplatků
  - spolupracuje s přestupkovým oddělením při vymáhání dlužných částek, při změnách trvalého pobytu poplatníků doměřuje nebo vrací část poplatku
  - podílí se na dohledu nad dodržováním vyhlášky města o nakládání s komunálním odpadem
 • v případě nepřítomnosti pokladníka ÚMO jej zastupuje

 
Odbor ekonomický a vnitřních věcí (OEVV)
Mária Stopková, DiS. (vedoucí)

maria.stopkova@umo4.mmp.cz

Komplexně zajišťuje oblast rozpočtu a účetnictví a v této oblasti plní zejména tyto úkoly:

 •  Zajišťuje přípravu návrhu rozpočtu a všech změn rozpočtu MO Pardubice IV.
 • Zajišťuje realizaci finančních toků mezi a rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města, zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu
 • Průběžně sleduje plnění rozpočtu v příjmové i výdajové části.
 • Plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska, vyhotovuje pravidelné měsíční plnění rozpočtu.
 •  Zpracovává vyhodnocení hospodaření za pololetí a závěrečný účet.
 •  Po skončení rozpočtového – kalendářního roku provádí finanční vypořádání za příslušný rok.
 •  Zajišťuje styk s peněžním ústavem a elektronické bankovnictví.
 • Komplexně vede účetnictví MO Pardubice IV.
 • Oddělené sleduje podnikatelskou činnost MO Pardubice IV.
 • Zodpovídá za inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.
 • Navrhuje a zajišťuje vytvoření peněžních a majetkových fondů, podílí se na sestavování jejich rozpočtu a hospodaří s nimi.
 • Zpracovává statistické výkazy na svém úseku činnosti.


Renata Tichá (referent ekonomických a vnitřních věcí)

renata.ticha@umo4.mmp.cz

 • je správcem místního poplatku za psy:
  - vede jejich evidenci v programu DDP,
  - pořizuje všechny změny předpisů a plateb,
  - eviduje platby a vrací vzniklé přeplatky
  - měsíčně zpracovává přehled o změnách předpisů a úhrn zaplaceného poplatku
  - po uplynutí lhůty k zaplacení místního poplatku, zahajuje daňové řízení vypsáním platebních výměrů
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a výdajové pokladní doklady
  vede evidenci cenin (známky, stravenky)
 • vede evidenci movitého majetku
 • podílí se na inventarizaci pokladen, cenin, hmotného a nehmotného majetku


Gabrie Bížová, DiS. (referent mzdové agendy a vnitřní věci)

gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

 • zajišťuje mzdovou agendu, stanoveným způsobem opatřuje a zpracovává podklady pro mzdy
 • a odměny, provádí výpočet mezd zaměstnanců úřadu, popř. dalších osob, odměn členů zastupitelstva
 • a dalších občanů, včetně nemocenských dávek, daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění
 • a jiných srážek ze mzdy, odpovídá za správnost a včasnost vyplácených mezd, odměn a dalších plateb
 • obdobného charakteru,
 • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené se mzdovou agendou, provádí odvody veškerých srážek ze mzdy a plnění obdobného charakteru, zodpovídá za jejich zákonnost a správnost.
 • přijímá daňové doklady, faktury, poukazy k výdaji a další podklady k placení, řádně je eviduje,
 • kontroluje jejich formální správnost, uplatňuje jejich reklamace a jiné výhrady, zajišťuje jejich
 • stanovený oběh, kontroluje jejich potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů a provádí
 • jejich následnou úhradu,
 • provádí vidimaci a legalizaci 
 • plní úkoly dle spisového řádu ÚMO Pardubice IV včetně vedení archivu
 • zastupuje referentku odpovědnou za pokladní operace v době její nepřítomnosti