Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Osvobození od platby místního poplatku za komunální odpad.

Podrobná specifikace kritérií pro přiznání jednotlivých osvobození od platby místního poplatku je stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č. 11/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, čl. 6.

  1. Fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
  2. Fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
  3. Fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.
  4. Fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
  5. Fyzická osoba, která v kalendářním roce nedovršila věku 6 let.
  6. Fyzická osoba, která je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem, žijícím ve společné domácnosti, pokud bude tato skutečnost prokazatelně doložena; u dítěte, které dosáhlo 15 let věku, je poplatník povinen prokazatelně doložit, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání.
  7. Fyzická osoba, která se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržuje v zahraničí (tj. mimo území ČR), pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká (nárok na osvobození od poplatku se vztahuje pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
  8. Fyzická osoba po dobu výkonu vazby a nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.
  9. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci pobyt ve statutárním městě Pardubice.

Vznik nároku na osvobození bodů 1 až 4, 6 a 8 je poplatník povinen ohlásit a doložit správci poplatku (příslušný úřad městského obvodu) ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit a doložit zánik nároku na osvobození.

Kontakty pro další informace