Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bioodpad – oddělený sběr

Magistrát města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s., dlouhodobě (od roku 2007) zajišťuje projekt odděleného sběru bioodpadů ve městě Pardubicích. Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládky. Sebraný bioodpad  je odvážen k využití na kompostárnu v Dražkovicích, kde se zpracovává na kvalitní kompost.

Do projektu odděleného sběru bioodpadu, se mohou v průběhu celého kalendářního roku zapojovat občané ze zástavby rodinných domů, dále bytových domů, které mají k dispozici zahradu (zde prostřednictvím jednoho vybraného zástupce). Všem účastníkům projektu je prostřednictvím svozové firmy Služby města Pardubic a.s. bezplatně zapůjčena nádoba na zelený odpad (compostainer).

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru probíhá v pravidelných intervalech:

duben – listopad ……………….… svoz 1x týdně

prosinec ………………… svoz 2x měsíčně, první a poslední týden v měsíci

leden – březen ………………… svoz 1x měsíčně, poslední týden v měsíci

Aktuální harmonogramu svozu: http://www.pardubice.eu/bioodpad

Účastníci projektu přispívají na projekt částkou - na účastníka a jednu nádobu 300,- Kč/rok.           U stávajících účastníků je poplatek splatný v termínu do 30. 4. daného kalendářního roku.

Noví účastníci - na základě přihlášky obdrží složenku s nezaměnitelným variabilním symbolem, která je splatná do 30-ti dnů od zaevidování (zašle Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí). Informaci o termínu dodání nádoby – compostaineru poskytne telefonicky svozová firma Služby města Pardubic a.s.

Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen.

Každý účastník, zapojený do projektu má možnost odběru zdarma 50 kg kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích. (Na zásady a termín odběru je možné se dotázat obsluhy separačního dvora -  tel. 777 783 145).

Pokud se tedy chcete i Vy do projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte přihlašovací formulář na webové stránce:http://www.pardubice.eu/bioodpad

Kontakty pro další informace