Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je obsahem výpisu z živnostenského rejstříku, co zde najdu?

Živnostenský  rejstřík  obsahuje část veřejnou a neveřejnou.

Veřejná část rejstříku obsahuje tyto údaje:

-  u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma a sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, datum  narození

- u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, datum narození a dále označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice

-  předmět podnikání

-  druh živnosti

-  provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich a identifikačního čísla provozovny

-  doba platnosti a datum vzniku živnostenského oprávnění

-  doba přerušení nebo pozastavení provozování živnosti

-  datum zániku živnostenského oprávnění

-  rozhodnutí týkající se úpadku nebo zrušení konkurzu

-  vstup právnické osoby do likvidace

-  překážky provozování živnosti

-  adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně

-  další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění

-  údaje o osobě pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli         

- nesplnění podmínek provozování živnosti při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi

V neveřejné části  jsou vedena  rodná čísla osob, údaje o  jejich bydlišti, místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky, přehled o uložených pokutách, včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním. Dále  se stanou neveřejnými údaji údaje o podnikatelích, u kterých  došlo k zániku posledního živnostenského oprávnění  a uplynuly 4 roky.  Údaje z neveřejné  části  živnostenského rejstříku  živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli, kterého se údaje týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy nebo osobě, která prokáže právní zájem.

Kontakty pro další informace