Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaký je rozdíl mezi zastavěným a nezastavěným územím a zastavitelnou plochou?

Zastavěné území je území vymezené územně plánovací dokumentací nebo postupem podle stavebního zákona (viz § 59 a 60 SZ). Nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 (viz také „intravilán“)
    
Nezastavitelné území jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.   
    
Zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územně plánovací dokumentaci.

Na území obce se vymezuje jedno nebo více zastavěných území. Hranice je čára vedená převážně po hranici parcel. Do zastavěného území se zahrnují: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a další tzv. „obklopené“ pozemky. Nezahrnují se však: chmelnice, vinice, pozemky zemědělské půdy pro speciální výrobu (zahradnictví), pozemky navrácené do orné půdy nebo lesních pozemků a pozemky vně intravilánu.

Kontakty pro další informace