Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaký je rozdíl mezi územním a regulačním plánem, kde jsou k nahlédnutí?

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. Stanoví podmínky pro využívání těchto ploch a koridorů.

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastuktury, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

Územní plán se zpracovává v několika fázích: zadání, společné jednání, veřejné projednání, přezkum a vydání územního plánu. Je v průběhu prací projednáván s dotčenými orgány, se sousedními obcemi a veřejností. Každé čtyři roky je územní plán vyhodnocen a případně aktualizován zpracováním změny.

Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí, kromě záměru, který podléhá posuzování vlivu na životní prostředí. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Alternativy pořízení regulačního plánu („z podnětu“ a „na žádost“) podrobně upravuje stavební zákon.

Všechny územní plány jsou k nahlédnutí na jednotlivých obecních úřadech, na jednotlivých stavebních úřadech a na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, popř. na odboru rozvoje, fondu EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje.

Územní plán města Pardubice, včetně územních plánů jednotlivých obcí, lze nalézt také na internetových stránkách města Pardubice (www.pardubice.eu).

Kontakty pro další informace