Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je územně plánovací informace?

Územně plánovací informace je odbornou pomocí stavebních úřadů veřejnosti.

Každý může u stavebního úřadu požadovat jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití  a informace o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit na konkrétním pozemku a za jakých podmínek může realizovat stavbu. Žadatel ve své žádosti musí uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud nedojde ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu; o této skutečnosti však stavební úřad bude žadatele informovat.

Kontakty pro další informace