Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci stavět rodinný domek. Jak mám začít?

Prvořadý předpoklad pro možnost jakékoliv výstavby je zjištění, zda pozemek je v zastavěném nebo zastavitelném území a k jakému funkčnímu využití je podle územně plánovací dokumentace pozemek určen. Tyto informace lze získat na stavebním úřadu, nebo na www stránkách Magistrátu města Pardubic.

Chcete-li postavit novostavbu rodinného domu do proluky mezi stávající rodinné domy, stavební čára musí korespondovat se stavební čárou sousedních rodinných domů. Váš rodinný dům musíte přizpůsobit sousedním domům také z hlediska podlažnosti, druhu zastřešení (šikmá či plochá střecha) a barevného řešení.
Chcete-li postavit novostavbu rodinného domu v lokalitě určené pro zástavbu více rodinných domů (nová výstavba, výstavba na tzv. „zelené louce“), musíte dodržet stavební čáru, stanovenou pro danou lokalitu, a podmínky prostorového uspořádání, stanovené v textové části územního plánu nebo v regulativech.
Pro všechny novostavby rodinných domů je nutné dodržet příslušná ustanovení prováděcích předpisů stavebního zákona, především vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Kontakty pro další informace