Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je to zkrácené stavební řízení?

Jedná se pojem užívaný stavebním zákonem do doby jeho novelizace, tj. do 31.12.2012.tento postup ale je nadále upraven ve stavebním zákoně a jedná se o postup, kdy stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace stavby.

V případě, že spolu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, plánem kontrolních prohlídek, dokladem o právu stavebníka stavbu provést, certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem předloží stavebník stavebnímu úřadu ještě souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a souhlasy osob, které by byli účastníky stavebního řízení, včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení,  může takovou stavbu stavebnímu úřadu oznámit. Stavební úřad po dobu 30 dnů vyvěsí na úřední desce informace o záměru, a “účastníkům řízení” umožní nahlédnout do předloženách dokladů. Nebudou-li uplatněny námitky “účastníků” nebo výhrady dotčeného orgánu k záměru, vznikne stavebníkovi právo provést stavbu 31.dnem po vyvěšení jeho záměru. V opačném případě stavební úřad celou věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí odvolacímu orgánu.

Právo provést stavbu trvá po dobu dvou let, tuto lhůtu může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníka prodloužit.

Kontakty pro další informace