Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Může mi být zkrácena doba zákazu řízení? Jak a kde mohu podat žádost?

Po uplynutí poloviny trestu můžete požádat toho, kdo Vám trest uložil, o upuštění zbytku zákazu činnosti. Pokud Vám byl trest udělen oddělením přestupků Magistrátu v Pardubicích, podáte žádost adresovanou tomuto oddělení (lze osobně nebo poštou).

Po uplynutí poloviny doby (ne dříve!), na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.

Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.

Písemná žádost se podává a o této rozhoduje správní orgán, který o přestupku rozhodl v prvním stupni (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, oddělení přestupků, náměstí Republiky 12). Formulář na podání žádosti si můžete stáhnout z této webové stránky, případně vyzvednout přímo na oddělení přestupků, ale zažádat lze i volnou formou. Pokud píšete žádost sám/a, je nutné mimo svých údajů uvést číslo jednací rozhodnutí, kterým Vám byl zákaz řízení uložen a dobu, na jakou Vám byl zákaz uložen. Pokud znáte datum právní moci, uvést též právní moc. Pozor! Pokud Vám byl zákaz řízení uložen soudem, o upuštění může rozhodnout zase jen soud, nikoliv úřad!

Vzhledem k tomu, že "prokazování způsobu života" je pojem značně obšírný, a teoreticky by mohl magistrát přistoupit ke svévoli v posuzování způsobu života pachatele, jež by mohla být k tíži pachatele, stanovil magistrát jednoznačná kriteria pro posuzování této otázky, kdy tato kriteria se vztahují ke konkrétnímu přestupkovému jednání pachatele a jeho osobě. Při posuzování splnění podmínek § 47 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich tedy správní orgán zkoumá:

1) zda uplynula polovina výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

2) zda pachatel přestupku plnil své povinnosti, které mu byly samotným rozhodnutím o přestupku uloženy, případně z něho vyplývají přímo ze zákona, tedy,

  • zda dodržuje vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, tedy zda v době zákazu řízení nebyl přistižen při řízení motorového vozidla,
  • zda uhradil pokutu nebo její zbylou část, respektive zda splácí splátky, pokud mu byly povoleny,
  • zda v souladu s § 94a odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích splnil povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým mu byla vyslovena sankce zákazu řízení motorových vozidel,
  • zda se v průběhu výkonu správního trestu nedopustil jiného přestupku, či trestného činu v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, případně jiného natolik společensky závažného jednání, které by nebylo možné podřadit pod způsob života, který prokazuje, že výkon zbytku zákazu činnosti není nezbytný.“

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, případně nemá-li správní orgán relevantní informace o tom, že by ze strany obviněného byly jeho povinnosti porušeny a nedodrženy, správní orgán návrhu na upuštění zbytku výkonu správního trestu zákazu řízení motorových vozidel vyhoví.

Kontakty pro další informace