Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Z čeho se skládá památkový fond České republiky?

Památkový fond ČR se skládá z kulturních památek zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů a z movitých a nemovitých věcí prohlášených za kulturní památky podle platných právních předpisů.

Podle dříve platného zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, se historické objekty považované za kulturní statky zapisovaly do státních seznamů kulturních památek vedených Krajskými středisky státní památkové péče a ochrany přírody. Po nabytí účinnosti v současnosti platného zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se památky zapsané ve státních seznamech považují za kulturní památky podle tohoto zákona. Od účinnosti platného zákona se památkový fond rozšiřuje výhradně prohlášením věci za kulturní památku Ministerstvem kultury ČR. Evidence památek se provádí zápisem do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze.

Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, kterými jsou např.  církevní a sakrální stavby, šlechtická sídla, různorodá městská i venkovská zástavba, technické stavby včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajiny formované lidmi.

Dále památkový fond České republiky zahrnuje památky movité, jako jsou umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy atd.

Informace o nemovitých kulturních památkách lze nalézt na: www.pamatkovykatalog.cz

Kontakty pro další informace