Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké věci jsou prohlašovány za kulturní památky a kdo je prohlašuje?

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury na návrh nebo z vlastního podnětu takové nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Návrh na prohlášení věci movité i nemovité může podat každý. Výjimku představuje archeologický nález, který může navrhnout na prohlášení pouze Akademie věd ČR.

Kulturní památka by měla mít dokumentární hodnotu jako projev tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, hodnotu historickou, uměleckou, vědeckou nebo technickou, případně by měla mít přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Nebude-li věc, která se navrhuje na prohlášení za kulturní památku, disponovat uvedenými znaky, lze předpokládat, že návrh bude Ministerstvem kultury vyhodnocen negativně. Podání návrhu na prohlášení za kulturní památku není vázáno na vlastníka věci. Ten bude Ministerstvem kultury povinně písemně vyrozuměn o podání návrhu nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za památku z vlastního podnětu, a bude mu umožněno se k návrhu nebo podnětu vyjádřit. Navrhovatel může podání učinit sám, ale je lépe, když tak učiní ve spolupráci anebo po projednání s Národním památkovým ústavem, neboť návrh musí být zpracován kvalifikovaně

Kontakty pro další informace