Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou povinnosti vlastníka a práva vlastníka v péči o kulturní památky?

Na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, užívat ji způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Právo na bezplatnou odbornou pomoc v případě obnovy kulturní památky, na poskytování podkladů a informací pro přípravu obnovy kulturní památky, na podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, na osvobození od daní a další daňová zvýhodnění.

Pro zabezpečení péče o kulturní památky památkový zákon ukládá vlastníku řadu povinností, při jejichž dodržování lze dosáhnout účelu ochrany památkového fondu. Jedná se o následující povinnosti :
-oznámit odborné organizaci státní památkové péče (Národnímu památkovému ústavu) každou změnu vlastnictví kulturní památky nebo její přemístění, a to do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo,
- na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,
- užívat kulturní památku pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu,
- uvědomit toho, na koho věc vlastnicky převádí, přenechává k dočasnému užívání nebo předává k provedení její obnovy, že věc je kulturní památkou,
- oznámit bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky a vyžádat si rozhodnutí o způsobu odstranění závady,
- oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předem každou zamýšlenou změnu užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení,
- nabídnout v případě zamýšleného prodeje movité kulturní památky a národní kulturní památky Ministerstvu kultury k uplatnění práva na přednostní koupi do státního vlastnictví,
- vyžádat si předem vydání závazného stanoviska k záměru provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (souhrnně „obnova“),
- projednat v průběhu zpracování projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky s odbornou organizací státní památkové péče (Národním památkovým ústavem) z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska,
- odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace,
- požádat Ministerstvo kultury o předchozí souhlas k záměru na přemístění národní kulturní památky a nemovité kulturní památky, popřípadě jejich součást,
- požádat krajský úřad o předchozí souhlas k záměru na přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa,
- umožnit vědecký výzkum kulturní památky, pořízení její dokumentace a přenechat movitou kulturní památku k dočasnému užívání pro účely vědeckého výzkumu nebo pro účely výstavní,
- požádat Ministerstvo kultury o předchozí souhlas k záměru na vývoz kulturní památky do zahraničí, případně o předchozí souhlas vlády ČR k záměru na vývoz národní kulturní památky do zahraničí,
- oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy,
- strpět provedení archeologického výzkumu při stavební činnosti na území s archeologickými nálezy.

Omezení vlastnických práv je kompenzováno řadou možností, která za ně poskytují náhradu.

-vlastník může kulturní památku převádět, přenechávat k dočasnému užívání nebo předávat k provedení obnovy, případně k jiným účelům dalším osobám (výjimkou jsou movité kulturní památky a národní kulturní památky, které podléhají nabídce na přednostní koupi do vlastnictví státu),

- je oprávněn požádat příslušný orgán státní památkové péče o vydání rozhodnutí o opatřeních, která je jako vlastník kulturní památky následně povinen učinit v zájmu ochrany před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,

- je oprávněn podat na Ministerstvo kultury žádost na zrušení prohlášení věci za kulturní památku, a v případě, že není žadatelem, má právo se zúčastnit ohledání věci a ke zrušení prohlášení se vyjádřit,

- je oprávněn požádat obec, kraj nebo Ministerstvo kultury o finanční pomoc – příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky,

- stanovit podmínky do dohody s Archeologickým ústavem nebo oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů, za nichž mohou být provedeny archeologické výzkumy na nemovitosti,

- právo na přiměřenou jednorázovou náhradu za podstatné omezení běžného užívání nemovitosti v souvislosti s prováděním archeologického výzkumu,

- právo na peněžitou náhradu majetkové újmy v případě, že Archeologický ústav nebo oprávněná organizace neuvede nemovitost po provedení archeologického výzkumu do předešlého stavu,

- právo na bezplatnou odbornou pomoc Národního památkového ústavu při zajišťování péče o kulturní památky,

- právo na osvobození od daní a další daňová zvýhodnění.

Kontakty pro další informace