Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je považováno za území, na němž uplatňuje státní památková péče svůj zájem?

Území památkové rezervace, území památkové zóny, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, ochranné pásmo nemovité národní kulturní památky, ochranné pásmo památkové rezervace a ochranné pásmo památkové zóny.

Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje větší soubor nemovitých kulturních památek, popř.archeologických nálezů. Městská památková rezervace v Pardubicích byla zřízena podle dřívějších právních předpisů Výnosem Ministerstva školství a kultury ČSR čj. 10 630/1964-V/2, revidovaným Výnosem Ministerstva kultury ČSR čj. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987. S účinností v současnosti platného památkového zákona se stala památkovou rezervací podle tohoto zákona. Pro činnost na území památkové rezervace jsou ve Výnosu stanoveny obecné podmínky.
Památková zóna je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazuje významné kulturní hodnoty. Městská památková zóna v Dašicích byla prohlášena Vyhláškou KNV v Hradci Králové 17. 10. 1990. Vyhláška stanoví i obecné podmínky činnosti na území městské památkové zóny.

Část krajinného celku – území Kladrubského Polabí bylo prohlášeno za památkovou zónu Ministerstvem kultury ČR opatřením obecné povahy č. 1/2015, které stanoví i podmínky ochrany památkového území.

Ochranné pásmo se zřizuje v případě, vyžaduje-li nemovitá kulturní památka nebo její prostředí zvýšenou ochranu před nepříznivými vlivy převážně stavební činností na území ochranného pásma. Ochranné pásmo městské památkové rezervace Pardubice zřídil ONV v Pardubicích rozhodnutím čj. Kult/207/84 ze dne 25. 4. 1984, ochranné pásmo nemovité kulturní památky státního hradu Kunětická Hora zřídil ONV v Pardubicích rozhodnutím čj. Kult/206/84 ze dne 25. 4. 1984, ochranné pásmo národní kulturní památky Pietní území Zámeček zřídil ONV v Pardubicích rozhodnutím čj. Kult/205/84 ze dne 25. 4. 1984 a ochranné pásmo národní kulturní památky „Památník Josefa Hybeše“  v Dašicích zřídil ONV v Pardubicích rozhodnutím čj. Kult/204/84 ze dne 25. 4. 1984. Rozhodnutí o zřízení ochranných pásem stanoví obecné podmínky ochrany a činnosti na území ochranných pásem.

Kontakty pro další informace