Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké typy bytů město Pardubice pro veřejnost nabízí?

Byty pro osoby nacházející se v bytové nouzi či vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení


  • Sociální byty – rodiny či jednotlivci se sníženými kompetencemi k samostatnému nájemnímu bydlení, kteří jsou zároveň v bytové nouzi a vynakládají více než 40 % ze započitatelných příjmů na bydlení.

Rodiny či jednotlivci s kumulací nepříznivých sociálních jevů, u kterých je vyhodnocena potřeba intenzivní sociální práce vedoucí k udržení nájemního sociálního bydlení s povinností plnění individuálního plánu ve spolupráci se sociálním pracovníkem.

  • Dostupné byty - rodiny, samoživitelé, samoživitelky, kteří vynakládají ze svého rozpočtu více jak 40% na náklady spojené s bydlením, a které se nacházejí v situaci bytové nouze (absence bydlení, ohrožení ztrátou bydlení či nevhodné bydlení) a dále osoby opouštějící instituce (dětské domovy) nebo pěstounskou péči, oběti domácího násilí, ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.

Existují kompetence žadatele.

 

Startovací byty pro mladé

Žádost o startovací byt si mohou podat jednotlivci, nesezdané páry, manželé či registrovaní partneři bez podmínky trvalého bydliště v Pardubicích v případě, že splňují následující kritéria:

  • jednotlivec - žadatel musí být ve věku 18 - 30 let, v den podání žádosti nesmí být žadatel starší 30 let a zároveň mladší 18 let,
  • nesezdané páry - jeden ze žadatelů musí být ve věku 18 - 30 let, celkový součet věku partnerů bude max. 65 let,
  • manželé/registrovaní partneři – jeden ze žadatelů musí být ve věku 18 - 30 let, celkový součet věku partnerů bude max. 65 let,
  • žadatel je ekonomicky aktivní,
  • příjem jednoho ze žadatelů musí být minimálně 16.000,-- Kč/hrubá mzda/měs.,
  • do příjmu se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky hmotné nouze.

 

Byty poskytované občanům na základě losování

Žadatel je zaměstnán na území ORP (obec s rozšířenou působností), bez ohledu na trvalý pobyt, minimálně po dobu dvou let před podáním žádosti do losování nebo je osobou samostatně výdělečně činnou na území ORP (obec s rozšířenou působností), která již podala daňové přiznání min. za dva roky zpětně.


Byty zvláštního určení, byty pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové

Zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, mají trvalý pobyt na území města Pardubice po dobu nejméně 2 let před podáním žádosti.

Zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, do žádosti specifikují konkrétní důvody podání žádosti a popíší svoji bytovou a sociální situaci.

Zájemce o nájem bytu je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu ve II. nebo III. stupni.

Zájemce o nájem bytu doloží k žádosti lékařské doporučení.

Kontakty pro další informace