Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Za jakých podmínek mohu volit?

Obecnou podmínkou je dovršení věku 18 let, a to alespoň v den konání voleb, a způsobilost k právním úkonům. Další podmínky pro výkon volebního práva  upravuje příslušný Volební zákon (podmínky se různí podle typu voleb)

Volební zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR:

1. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
2. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.

 

Volební zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí:

1. Právo volit do zastupitelstva obce *), města nebo hlavního města Prahy má občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou
dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě, nebo
v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu **) a státní občan jiného státu, který v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci, městě, nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv; do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se
zvláštním postavením anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.
2. Překážkami výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby
vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

 

Volební zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu:

1. Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního
právního předpisu.***)
2. Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území ČR jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
3. Každý volič může v týchž volbách do EP hlasovat pouze jednou.

 

Volební zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů:

1. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.
2. Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu

 

Volební zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta:

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.


*)§ 16 zákona č. 128/200 Sb.
   § 6 zákona č. 131/2000 Sb.
**) zákon č. 133/2000 Sb.
***) § 11 zákona č. 133/2000Sb.,

Kontakty pro další informace