Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kde můžu volit?

Volit je možné ve volební místnosti v příslušném volebním okrsku, ve kterém je občan zapsán do stálého seznamu voličů. Číslo okrsku je uvedeno na obálce s hlasovacími lístky, které jsou při každých volbách voličům doručeny do místa trvalého bydliště. Volič může rovněž z vážných důvodů (zejména zdravotních) požádat úřad městského obvodu event. příslušnou volební komisi, aby mohl volit mimo volební místnost (a to pouze v rámci volebního okrsku). Volební komise takovému voliči umožní volit do přenosné urny.

Při volbách do Evropského parlamentu a Parlamentu ČR je možné volit i mimo svůj volební okrsek, a to na tzv. „Voličský průkaz“.

  • do Evropského parlamentu může volič na základě voličského průkazu hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.
  • do Poslanecké sněmovny může volič na základě voličského průkazu hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR, popř. zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
  • do Senátu může volič na základě voličského průkazu hlasovat ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popř. v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Při volbě prezidenta republiky může volič na základě voličského průkazu hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR, popř. zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

Voličský průkaz ve městě Pardubice vystaví příslušný úřad městského obvodu, na jehož území je občan zapsán k trvalému pobytu, a to v termínech na základě příslušného volebního zákona.

Kontakty pro další informace