Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odkupuje město pozemky pod komunikacemi ?

Ano, v případě, že komunikace je ve vlastnictví města a odkoupení schválí ZmP.

Vlastník pozemku předloží na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí (OPPN) návrh na odkoupení, který doloží výpisem z listu vlastnictví a snímkem. Žádost je následně projednána v komisi pro pozemky a reklamu, RmP a ZmP a žadatel je zařazen do pořadníku. Výkup je pak proveden dle zásad pro majetkoprávní vypořádání. Maximální výše kupní ceny je stanovena znaleckým posudkem. Upřednostněni jsou žadatelé, kteří jsou ochotni přistoupit na cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku. Výkupy jsou každoročně limitovány pevnou částkou v rozpočtu města schválenou ZmP.         
Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace