Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu. Co potřebuji?

K provedení vyřazení vozidla z provozu použijete tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti se přikládá, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (ORV), registrační značky (RZ), doklad totožnosti, plná moc v případě zastupování jinou osobou, písemný souhlas vlastníka (pokud žádá provozovatel) a musíte uhradit správní poplatek dle zákona o správních poplatcích. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Kontakty pro další informace