Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pravý břeh Labe - Polabiny

Město Pardubice pořizuje územní studii Pravý břeh Labe – Polabiny, která řeší území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kpt. Bartoše po ulici Kunětickou. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru.

Pravý břeh Labe - ortofoto 2014

Pardubice si jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržují významný krajinný fenomén. Okolní krajina přímo a spojitě proniká až do vlastního jádra města. Přírodě blízká území navazující na říční toky vytváří páteř zeleně města, zároveň jsou nedílnou součástí systému veřejných prostor města. 

Studie skloubí všechny záměry v území - například lávky přes Labe, napojení těchto lávek na cyklostezky, Rekreační centrum Lonkova - http://www.lonkovka.cz/, Labská cyklostezka a stane se koncepčním, strategickým a iniciačním dokumentem města pro rozhodování v řešeném území, ale i pro rozhodování o zadávání navazujících projektových dokumentací a vkládání investic do území. 

Dokument bude formulovat především východiska a cíle kvalitního vývoje prostoru, bude modelovat ideální cílový stav, a to nikoliv nástroji konkrétních architektonických návrhů, ale zejména formulováním principů budoucího směřování a to s ohledem na trvalou udržitelnost navržených řešení. 

Zpracovatelem územní studie pravý břeh labe – Polabiny je ateliér momentura s.r.o. http://www.momentura.cz

   

Termíny zpracování a projednání územní studie:

  • polovina února 2017 odevzdání analytické části studie
  • 14. 3. 2017 projednání rozpracované koncepce s veřejností
  • duben 2017 odevzdání konceptu studie
  • srpen 2017 odevzdání studie 

 

Dne 14. 3. 2017 v sále objektu Archa v Polabinách proběhlo veřejné setkání, na kterém byla prezentována rozpracovaná koncepce územní studie. Prezentace je k nahlédnutí níže. Na dvouhodinového setkání, kterého se zúčastnilo kolem 100 obyvatel, zazněly rozdílné názory. Část přítomných preferuje území jako v podstatě bezzásahovou zónu, část přítomných by uvítala pouze drobné zásahy typu zpevnění cest v přírodním povrchu. Zazněl však i podnět k intenzivnějšímu využití pro sport a dokonce i názor požadující zástavbu podél Hradecké ulice. Diskutována byla i problematika volného pobíhání psů, úklidu odpadků v území, údržby zeleně, či rekonstrukce a využívání navazujících veřejných prostor sídliště Polabiny. Všechny podněty budou zváženy při zpracování návrhu studie. Do 29. března 2017 je možné reakce, dotazy, připomínky, podněty k prezentované koncepci území doručit písemně či emailem na Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Odpovědi na ně budou zveřejněny na těchto stránkách během měsíce dubna

 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Štěpán Vacík, stepan.vacik@mmp.cz, 466 859 204