Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Soutěžní workshop

Ilustrace - Dana Ledl

 

SOUTĚŽNÍ WORKSHOP: MLÝNSKÝ OSTROV

Statutární město Pardubice vyhlašuje zadávací řízení formou soutěžního workshopu, jehož cílem je najít zpracovatele regulačního plánu pro lokalitu tzv. Mlýnského ostrova.

Soutěžní workshop se bude zabývat územím, které je pro svoji minulost spjatou s mlýnem a pekárenstvím a topografií danou jasným ohraničením vodními toky možné nazývat „Mlýnským ostrovem“. Jeho nesporným potenciálem je historická budova Automatických mlýnů navržena architektem Gočárem. Tato národní kulturní památka stojící poblíž soutoku Labe a Chrudimky je výraznou dominantou města odkazující na jeho industriální rozmach v počátku 20. století.

V současnosti je Mlýnský ostrov vnímán jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic. Proces přípravy regulačního planu pro toto území bude hledáním společné realistické vize, která nejen rozvine potenciál tohoto místa, ale přispěje k celkovému rozvoji Pardubic, k větší konkurenceschopnosti města v souboji s jinými městy o mladé talenty, investice a návštěvníky.

 

Postup soutěžního workshopu

Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu, bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu v podobném formátu, v jakém byla v roce 2015 odzkoušena IPR Praha.

Tři účastníci soutěžního workshopu byli vybráni odbornou porotou na základě zaslaných portfolií 20.10.2016.

Na prvním jednání soutěžního workshopu 3. 11. 2016 se účastníci podrobně seznámí s řešeným územím a vyslechnou si stanoviska města i vlastníků a odborné rozbory území od vybraných expertů. Vzhledem k tomu, že úspěšný regulační plán by měl představovat určitou formu dohody všech klíčových aktérů o rozvoji území, budou v této fázi představeny i záměry a aspirace vlastníků nemovitostí, města Pardubic a dalších klíčových aktérů v území (např. Povodí Labe). Výhodou soutěžního workshopu je možnost oboustranné komunikace, tedy jednotlivé soutěžní týmy mohou klást otázky a zapojit se do diskuse jak s představiteli města, vlastníky tak i s jednotlivými odborníky.

V období mezi prvním a druhým workshopem připraví jednotlivé týmy koncept rozvoje řešeného území v požadované podrobnosti. Ten pak budou na druhém workshopu 24. 11. 2016 prezentovat. K jednotlivým koncepcím poskytnou svůj komentář kromě odborné poroty i představitelé města, vlastníci, hlavní aktéři a přizvaní experti.

Na základě této zpětné vazby pak autorské týmy připraví koncepční studie řešeného území, které budou prezentovat na 3. workshopu 16. 12. 2016. Autoři vítězného návrhu následně vstoupí do jednání s městem o rozpracování koncepční studie do podoby regulačního plánu.

Schéma procesu soutěžního workshopu, jeho průběh a podmínky účasti jsou ke stažení níže.