Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Rozšíření mateřské školy Klubíčko

Projekt rozšíření mateřské školy Klubíčko navrhnul nový pavilon pro 25 dětí s metodou výuky Montessori. Hlavním přínosem návrhu je nezahušťování zastavěnosti pozemku, navázání na stávající pavilony se stejnou formou výuky a využití konstrukčního systému objektu. Koncept pavilonu je založen na ústředním motivu metody Montessori, a to elipse. Nástavba má působit lehce, aditivně a nenásilným způsobem vyvážit stávající kompozici jednopodlažního a dvoupodlažního pavilonu. Hmota elipsového půdorysu je volně položena na stávající budovu a stává se tak více součástí krajiny mohutných korun okolních stromů než součástí stavby.

Parkovací dům Mezi Mosty

Projekt parkovacího domu Mezi mosty řeší samotný parkovací objekt a přilehlé okolí. Ambicí projektu je zlepšení stávající dopravní situace v okolí. Přínosem by měly být parkovací kapacity zejména pro území městské památkové rezervace, dále bude řešeno zklidňování dopravy, obsluha čerpací stanice na vodu SmP a.s. a pěší i cyklistické vazby v těsném okolí stavby. Výstupem projektu je dokumentace ve stupni Návrhu stavby, která bude sloužit jako podklad pro zadání navazujících stupňů projektové dokumentace.

Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích

Koncepční studie představuje vizi celku veřejných prostranství městské památkové rezervace a jejího bezprostředního okolí. Je základním východiskem pro postupný a koordinovaný rozvoj řešeného území. Slouží mimo jiné jako podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace dílčích části území tak, aby tyto dílčí zásahy byly v souladu s celkovým směřováním území. Zpracovaná koncepční studie řeší celek veřejných prostranství historického jádra s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepci zeleně, řešení mobiliáře, revizi odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města.

Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací

Cílem projektu je dopravně-urbanistické studie revitalizace ulice Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu, S. K. Neumanna, jejich příprava na připojení JV obchvatu města a rozvoj v přilehlých rozvojových lokalitách.

Parkovací dům U Stadionu

Urbanistická kompozice logicky doplňuje myšlené uliční čáry vymezené stávající zástavbou. Území zůstává maximálně průchozí, spojuje centrum přes sportovní „ostrov“ až k potenciálně atraktivnímu nábřeží Labe. Předprostor parkovacího domu je nedílnou součástí centrálního městského okruhu a hlavní osy zeleně města.

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic je dokumentem definujícím budoucí možné směřování rozvoje a správy společného prostoru města Pardubic. Klade si za cíl být primárně dokumentem iniciačním. Znamená to, že by měl předat zkušenosti a poznatky autorů, měl by přinést především rozšíření pohledu a inspiraci, jakým způsobem k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v kontextu Pardubic přistupovat.

Palackého > víc než spojka

Koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory Přednádraží a třídy Míru a dokončit tak základní městskou osu propojující nádraží a historické centrum.

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Atletická, multifunkční, házenkářská a gymnastická hala. Posilovna, regenerace, venkovní sportoviště pro veřejnost i vrcholové sportovce. Projekt Dukla sportovní promění zanedbaný, chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní sportovní centrum.

Pravý břeh Labe - Polabiny

Město Pardubice pořizuje územní studii Pravý břeh Labe – Polabiny, která řeší území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kpt. Bartoše po ulici Kunětickou. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru.

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.