Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Parkovací dům U Stadionu

Cílem je návrh stavby parkovacího domu. Vzhledem k jeho poloze bude v jeho spodní části navrhován aktivní parter tak, aby objekt vytvářel funkční část ve svém kontaktu s okolím. V rámci řešení bude posouzen dopad na navazující komunikační síť a navržena nezbytná opatření vyvolaná vlastním záměrem parkovacího domu. Způsob výběru zpracovatele návrhu stavby si klade za cíl rovněž mimo nejnižší cenové nabídky posuzovat v rámci výběru také zkušenosti zpracovatele.

Územní studie Pardubice - Červeňák

Účelem studie je prověřit, posoudit a navrhnout podobu území, stanovit podmínky pro využití přírodních a technických prvků v území. Návrh bude reflektovat širší vztahy v území – především návaznost na nivu řeky Chrudimky, přírodní podmínky, historické souvislosti, vazbu na zelenou infrastrukturu města a územní systém ekologické stability. Součástí řešení bude návrh zachování přírodních hodnot území a reflexe místního genia locci v podobě historické stopy bývalého areálu železničního pluku. Studie bude v plném rozsahu reflektovat navržené propojení lokality pro pěší a cyklisty a pobytové kvality těchto prostorů s návrhem eliminace budoucích negativních vlivů dopravy na životní prostředí – zejména ve vazbě na plánovaný JV obchvat.

Územní studie sídelní zeleně

Základním cílem je vytvořit komplexní strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (tedy ploch zeleně veřejné, vyhrazené i soukromé), který bude evidovat, hodnotit a navrhovat obnovu a tvorbu zeleně.

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic je dokumentem definujícím budoucí možné směřování rozvoje a správy společného prostoru města Pardubic. Klade si za cíl být primárně dokumentem iniciačním. Znamená to, že by měl předat zkušenosti a poznatky autorů, měl by přinést především rozšíření pohledu a inspiraci, jakým způsobem k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v kontextu Pardubic přistupovat.

Palackého > víc než spojka

Koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory Přednádraží a třídy Míru a dokončit tak základní městskou osu propojující nádraží a historické centrum.

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Atletická, multifunkční, házenkářská a gymnastická hala. Posilovna, regenerace, venkovní sportoviště pro veřejnost i vrcholové sportovce. Projekt Dukla sportovní promění zanedbaný, chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní sportovní centrum.

Pravý břeh Labe - Polabiny

Město Pardubice pořizuje územní studii Pravý břeh Labe – Polabiny, která řeší území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kpt. Bartoše po ulici Kunětickou. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru.

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.